’ Hvis de op­fø­rer sig for­kælet, får

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fort­sat fra si­de 10- 11

Men jeg tæn­ker og­så på, om de ge­ne­relt er for for­kæ­le­de i de dan­ske klub­ber, og om fle­re der­for bør ta­ge til ud­lan­det?

» Hvis den præ­mis er rig­tig, vil det væ­re sundt, in­gen tvivl om det. Men så dybt er jeg ik­ke in­de i da­me­hånd­bol­den end­nu. Jeg har hørt hi­sto­ri­er, li­ge­som al­le an­dre har. Og det er og­så der­for, at en stor del af le­der­trup­pen er skif­tet ud. Jeg vil ger­ne star­te fra scratch. Jeg vil helst ik­ke ha­ve for man­ge hi­sto­ri­er hæn­gen­de. For hvad der er fo­re­gå­et tid­li­ge­re, det er jeg li­geg­lad med. Det, der er vig­tigt for mig, er, hvad der sker fra nu af. «

Og hvad kom­mer der så til at ske fra nu? Hvad bli­ver de stør­ste for­an­drin­ger? fo­kus på det fy­si­ske. Ik­ke for­di jeg tror, de er i dår­lig form. Jeg tror fak­tisk, det ser fint ud, men jeg vil læg­ge end­nu me­re tryk på. De her pi­ger skal væ­re stær­ke­re, det skal væ­re okay at ha­ve sto­re overar­me og må­ske og­så en bred mås fyldt med mus­k­ler, uden at det er et pro­blem. For­di jeg me­ner, det er nød­ven­digt, og når man er lands­holds­spil­ler, skal det væ­re en ting, man er vil­lig til at gø­re. «

Hvad med til sel­ve lands­holds­sam­lin­ger­ne – hvad er det for en kul­tur, du går ef­ter at ska­be?

Klavs Bruun Jør­gen­sen er kendt som en træ­ner med mas­ser af tem­pe­ra­ment i kam­pens he­de. Nu skif­ter han mæn­de­ne ud med kvin­delands­hol­det, og han lover så­vel for­kælel­se som grov­fil.

Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.