’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Klavs Bruun Jør­gen­sen

Jeg vil ger­ne star­te fra scratch. Jeg vil helst ik­ke ha­ve for man­ge hi­sto­ri­er hæn­gen­de. For hvad der er fo­re­gå­et tid­li­ge­re, det er jeg li­geg­lad med

» For­svars­mæs­sigt har jeg en me­get ag­gres­siv til­gang, og det bli­ver en om­vælt­ning for dem. Det bli­ver og­så en om­vælt­ning for mig, for­di jeg bli­ver må­ske nødt til at hi­ve for­sva­ret en lil­le smu­le til­ba­ge i for­hold til, hvad jeg ger­ne vil. Og så må vi se, om vi kan fin­de en kom­bi­na­tion, der fun­ge­rer og er god nok. Og så kom­mer jeg til i hver evig ene­ste kamp at la­ve små for­an­drin­ger i for­hold til, hvad vi skal gø­re. Og det tror jeg ik­ke, de er vant til i den ud­stræk­ning. «

Kan der ik­ke godt væ­re nog­le ud­for­drin­ger i, om de spil­le­re, der er til rå­dig­hed på lands­hol­det, for­mår at dæk­ke på den må­de, du ger­ne vil? Om de er hur­ti­ge nok og fy­si­ske stær­ke nok?

» Præ­cis. Det er og­så der­for, vi har så man­ge spil­le­re med nu for at se, hvem der kan, og hvem der ik­ke kan fun­ge­re. «

Vil be­sø­ge klub­ber­ne

Det var in­de på ba­nen. Hvad vil du gø­re uden for ba­nen?

» Jeg vil be­sø­ge klub­ber­ne me­get. Bå­de til den fy­si­ske træ­ning og træ­ning i hal­len. Og så vil jeg se en hel­ve­des mas­se kam­pe. Så jeg vil ha­ve fin­ge­ren no­gen­lun­de på pul­sen he­le ti­den. Der er in­gen tvivl om, at jeg vil ha­ve me­get

» En vin­der­kul­tur selv­føl­ge­lig. Og fo­kus på hvad det er, vi er her for. Vi er her kun for én ene­ste ting, det er at vin­de en me­dal­je. Ik­ke en skid an­det. Vi er der ik­ke, for­di at ’ så kan jeg og­så få en god kon­trakt i den næ­ste klub’ el­ler no­get. Vi er der for at vin­de. «

Svært med mål­sæt­nin­ger

Og så til sidst... Hvad bli­ver så mål­sæt­nin­gen til VM i de­cem­ber?

» Jeg har det lidt svært med mål­sæt­nin­ger. Jeg går ef­ter at vin­de al­le kam­pe. Og det vil si­ge, at så går vi ef­ter at bli­ve ver­dens­me­ster. Så ved jeg godt, at der er nog­le an­dre hold, som og­så er pis­se­go­de. Blandt an­dre Bra­si­li­en. Nog­le af Bal­kan- lan­de­ne kom­mer og­så med nog­le stær­ke hold. Jeg ved godt, det bli­ver svært. Men det er det, vi går ef­ter. Og så vil jeg rig­tig, rig­tig ger­ne lan­de i top syv og med i den OL- kval ( Rio de Ja­neiro, 2016, red.). Jeg vil godt nok væ­re skuf­fet, hvis vi ik­ke kom­mer derop. Som mini­mum. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.