Er der en mo­tor i him­len - el­ler i cyk­len?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN AF VELSIGNELSERNE ved den mo­der­ne tek­no­lo­gi er, at vi­dens­de­ling er de­mo­kra­ti­se­ret. I dag står det os frit for selv at sø­ge in­for­ma­tion via in­ter­net­tets la­byrint af mu­lig­he­der. Vi kan selv væl­ge og ve­ri­fi ce­re, fi nde do­ku­men­ta­tion og dan­ne grund­lag for at ha­ve en kva­li­fi ce­ret me­ning.

Det er de go­de nyhe­der. De dår­li­ge er, at for­kvak­let in­for­ma­tion og løs­ag­ti­ge kon­spira­tions­te­o­ri­er al­drig har haft bed­re vækstvil­kår. I in­for­ma­tions­strøm­mens vir­var er der al­le mu­lig­he­der for at la­de sig ri­ve med af tå­be­li­ge te­ser og spe­ku­la­tio­ner, der sav­ner hold i vir­ke­lig­he­den. TAG NU DEN se­ne­ste fra cy­kel­spor­ten, der hand­ler om en skjult mo­tor i cyk­ler­ne. At det er et fæ­no­men, som skal ta­ges al­vor­ligt, vid­ner Den In­ter­na­tio­na­le Cyk­le Uni­ons, UCI, kon­trol­ler bå­de før og eft er eta­per­ne i det net­op over­stå­e­de Giro d’Ita­lia om. Uden re­sul­tat.

Den fran­ske sportsavis L’Equipe så sig al­li­ge­vel ik­ke for god til og­så at sen­de en halv­kvæ­det anklage af­sted mod Al­ber­to Con­ta­dor for at ha­ve haft en Ge­org Gear­løs- kon­struk­tion sid­den­de skjult i sit krank­sæt. Uden i øv­rigt at ha­ve an­det end den re­ne ma­ve­for­nem­mel­se at bak­ke på­stan­den op med. Så­dan fun­ge­rer mo­der­ne jour­na­li­stik, når den er vær­st, og det er en tra­ge­die for en­hver ci­vi­li­sa­tion, som el­lers ger­ne vil kal­de sig op­lyst. AT DET KAN la­de sig gø­re at mon­te­re en virk­som el­mo­tor i en ra­cer­cy­kel er og­så do­ku­men­te­ret al­le­re­de for en hånd­fuld år si­den, da den ita­li­en­ske jour­na­list Davi­de Cas­sa­ni be­nyt­te­de lej­lig­he­den til at sen­de mi­stan­ken vi­de­re mod en yderst vel­kø­ren­de Fa­bi­an Can­cel­la­ra eft er en for­års­klas­si­ker.

Og at det vil væ­re dumt at af­vi­se blankt i en sport, hvor at­le­ter­ne har fi fl et med alt fra he­ste­me­di­cin til ned­fros­set blod i stra­te­gisk pla- ce­re­de fryse­ska­be, er og­så ind­ly­sen­de.

Det er ba­re ik­ke ens­be­ty­den­de med, at mo­tor i cyk­ler­ne rent fak­tisk fi nder sted.

Mu­lig­he­den er der. Ja­vel. Ak­ku­rat som det og­så er en mu­lig­hed, at Ga­reth Ba­le med sin eks­plo­sivt vok­sen­de mu­skel­mas­se er ble­vet gendopet eft er sit skift e til Re­al Madrid. El­ler at Lio­nel Mes­si via barndommens læ­ge­or­di­ne- re­de vækst­hor­mon er i stand til at drib­le med en over­na­tur­lig let­hed uden at mi­ste et gram i Bar­ce­lo­nas mas­sivt kræ­ven­de gen­pres. CY­KEL­SPOR­TEN ER BE­LA­STET af sin for­tid. Og jeg an­er­ken­der, at selv Bri­an Holm el­ler den tid­li­ge­re Tour- vin­der Greg Le­mond ik­ke vil hol­de hån­den over fl am­men for, at ’ mo­tordo­ping’ er det re­ne fa­ta mor­ga­na. Men hver­ken Holm, Le­mond el­ler an­dre har set et ene­ste ek­sem­pel på det.

Hver­ken i el­ler uden for ci­tat kan man fi nde ryt­te­re, der tror på det. Hvil­ket jeg op­fat­ter som et ud­præ­get sund­heds­tegn i for­hold til el- mo­tor- spørgs­må­let.

Det er be­ty­de­ligt nem­me­re at fi nde folk i fel­tet, som i hvert fald uden for en mi­kro­fons ræk­ke­vid­de kan spe­ku­le­re i komé­t­ag­tigt frem­trom­len­de kon­kur­ren­ter, der med me­di­cinsk hjælp ( do­ping) kø­rer som mo­tor­cyk­ler.

I øv­rigt er det pud­sigt at kon­sta­te­re, hvor­dan L’Equipe bru­ger

Al­ber­to Con­ta­dor var fan­get i en Asta­na- sandwich i sto­re de­le af Giro d’Ita­lia, men al­li­ge­vel fo­ku­se­rer den fran­ske avis L’Equipe på Con­ta­dors præ­sta­tion og cy­kel. Det, me­ner BTs Lars B. Jør­gen­sen, er pud­sigt.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.