PÅ VALG TIL TOUR

Mens po­li­ti­ker­ne snak­ker valg­kamp, er Mi­cha­el Val­gren på jagt ef­ter Tour- de­but og en vig­tig rol­le for Al­ber­to Con­ta­dor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TOUR- NEDTÆLLING Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk Fo­to: Nils Meilvang

TORS­DAG 4. JU­NI 2015

Det har lig­get i kor­te­ne i et års tid. Men Tour de Fran­ce- bil­let­ter er ik­ke no­get, der bli­ver stuk­ket ud på skrømt og det gla­de an­sigt. Der skal væ­re sik­ker­hed for, at bå­de ben og ho­ved kan stå di­stan­cen.

Mi­cha­el Val­gren har bå­de en drøm og en plan. Han vil ha­ve sin de­but i Tour de Fran­ce og der­med bli­ve en i den Tin­koff- Saxo trup, der skal for­sø­ge at re­a­li­se­re Al­ber­to Con­ta­dors hi­sto­ri­eskri­ven­de drøm om bå­de at vin­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce in­den for sam­me år.

» Det er pla­nen, at jeg skal kø­re Tour de Fran­ce, « un­der­stre­ger Val­gren, in­den han ju­ste­rer det skråsik­re ud­sagn over for BT. TOUR- DAN­SKE­RE 2015

som po­ten­ti­el de­butant, er der lagt op til tre dan­ske ryt­te­re i Tour de Fran­ce.

MED MI­CHA­EL VAL­GREN DE SIK­RE: Jakob Fuglsang, Asta­na.

Skal for­sø­ge at for­sva­re Vin­cen­zo Ni­ba­lis sejr fra sid­ste år og den 30- åri­ge dan­sker er gang på gang ble­vet frem­hæ­vet for sin be­tyd­ning.

Mas­ser af er­fa­ring og en mand, der kan hol­de snor i et ud­brud og ar­bej­de sten­hårdt for hol­dets ty­ske sprin­ter, An­dré Greipel.

Lars Bak, Lotto- Sou­dal.

Mi­cha­el Val­gren er i spil som Tour de Fran­ce- del­ta­ger og hjæl­per for Al­ber­to Con­ta­dor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.