’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­cha­el Val­gren

Som det er nu, ved jeg fak­tisk ik­ke, hvor jeg står, og der kan sta­dig ske me­get. Jeg hå­ber, men in­tet er sik­kert, før jeg står med num­me­ret på ryg­gen

» Som det er nu, ved jeg fak­tisk ik­ke, hvor jeg står, og der kan sta­dig ske me­get. Jeg hå­ber, men in­tet er sik­kert, før jeg står med num­me­ret på ryg­gen, « kon­sta­te­rer den re­ge­ren­de dan­ske me­ster.

Ild­dåb

Val­gren fik sin de­but og ild­dåb i en Grand Tour, da han i sep­tem­ber må­ned var en del af det kol­lek­tiv, som bar Al­ber­to Con­ta­dor til sejr i Vu­el­ta a Es­paña. Og den 23- åri­ge dan­sker le­ve­re­de va­ren så over­be­vi­sen­de, at det blev be­mær­ket af bå­de Bjar­ne Ri­is og kap­ta­jn Con­ta­dor.

End­nu har Val­gren dog ik­ke få­et be­kræf­tet, om han er at fin­de ved Tour- star­ten 4. juli i Utre­cht.

» Val­get står mel­lem Da­ni­e­le Ben­na­ti, Ma­ciej Bod­nar og må­ske Pe­ter Sa­gan. In­di­ka­tio­ner­ne er go­de og i den di­a­lig, jeg har med hol­det, vir­ker det som om, jeg skal kø­re Tour de Fran­ce, men no­gen be­kræf­tel­se har jeg ik­ke få­et, « kon­sta­te­rer Val­gren.

Lang­hå­ret ok­se

For­be­re­del­ser­ne har væ­ret ef­ter bo­gen. Mas­ser af høj­de­træ­ning i sel­skab med en lang­hå­ret Chris An­ker Sø­ren­sen på Si­ci­li­en. Og så no­get løbs­fart i be­ne­ne i nor­ske Tour des Fjords, hvor Val­gren li­ge mang­le­de det sid­ste for at kun­ne kø­re med om sej­ren.

For­u­de ven­ter stærkt be­sat­te Schweiz Rundt, der per de­fi­ni­tion præ­sen­te­rer kom­men­de Tour- nav­ne på sam­lebånd. Hvis el­lers be­ne­ne er der.

» Der skal nok væ­re no­get at sky­de med. Jeg kun­ne mær­ke, der var bund i trå­det op­pe i Nor­ge, og selv om jeg li­ge mang­le­de ac­ce­le­ra­tio­ner­ne, reg­ner jeg med at væ­re der i Schweiz, « er­klæ­rer Val­gren, som og­så tror på ’ sin ak­tie’ i et styk­ke mo­der­ne idræts­hi­sto­rie.

» Con­ta­dor kan helt sik­kert vin­de Tou­ren og­så. Godt nok er mod­stan­den hår­de­re, for han kom­mer op imod bå­de Chris Froo­me, Vin­cen­zo Ni­ba­li og Nairo Qu­in­ta­na. I Giro­en var der stort set kun Aru og Lan­da, ef­ter Ri­chie Po­r­te gik ned. Jeg tror, Al­ber­to hav­de Tou­ren i bag­ho­ve­det, da han før­te med fem mi­nut­ter og en sjat. Der­for hav­de han råd til at gå lidt ned på den sid­ste sto­re bjer­ge­ta­pe. Men hvis no­gen kan vin­de Giro­en og Tour de Fran­ce in­den for sam­me år, er det alt­så ham. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.