De blev ik­ke eni­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SU­PER­LIGA- STRUK­TUR Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Som BT kun­ne for­tæl­le i sid­ste uge, står val­get nu mel­lem to mo­del­ler for Su­per­liga­en i frem­ti­den med hen­holds­vis 12 el­ler 14 hold og med for­skel­li­ge for­mer for slut­spil le­ve­ret af det hol­land­ske fir­ma Hy­percu­be.

I går ud­send­te Di­vi­sions­for­e­nin­gen en pres­se­med­del­el­se om, at det end­nu ik­ke er lyk­kes at kom­me til enig­hed om­kring en mo­del, der skal teg­ne Su­per­liga­en i frem­ti­den. For­vent­nin­gen er dog sta­dig, at klub­ber­ne snart når til enig­hed.

Og selv­om det me­get vel kan væ­re til­fæl­det, var der på gårs­da­gens mø­de en del ue­nig­hed blandt klub­ber­ne.

Skal gi­ve og ta­ge

Brønd­by er en af de ot­te klub­ber, der har mest ind­fly­del­se på re­sul­ta­tet for Su­per­liga­en med to stem­mer, når der skal stem­mes om en mo­del.

» Det er jo så­dan med de mø­der, at der er hold­nin­ger i man­ge ret­nin­ger, og så skal man gi­ve og ta­ge. Så­dan er det. Og hvor langt vi er med det, har jeg svært at vur­de­re. Jeg ved ba­re, vi gik ik­ke hjem med en be­slut­ning, så vi må mø­des igen, « si­ger sport­s­di­rek­tør i Brønd­by, Per Rud, der sta­dig tror på en løs­ning.

Hans Jør­gen Hay­sen er sport­s­chef i Søn­derjy­ske, der er en af ot­te klub­ber med kun én stem­me, når en mo­del skal væl­ges. Han be­kræf­ter ue­nig­he­den, men vil ik­ke for­tæl­le, hvor stri­dens ker­ne lig­ger. Hvad er I ue­ni­ge om? » Det vil jeg ik­ke kom­me ind på. Det hol­der vi lidt in­ter­nt. Det gør jeg i hvert fald. Det gi­der jeg ik­ke ud­ta­le mig om, ind­til vi har få­et no­get på plads. « Kan I nå til enig­hed? » Næ­ste gang vi sæt­ter os ned, er der af­sat end­nu me­re tid. Vi har al­le få­et at vi­de, at vi skal kom­me med den ka­sket på, der hed­der, at det er giv og tag i det he­le. Vi har nog­le in­ter­es­ser, an­dre har nog­le in­ter­es­ser, så må man prø­ve at kom­me hin­an­den i mø­de. Vi skal al­le hu­ske, at det er for al­les bed­ste. Hvis vi al­le har tænkt over det til næ­ste gang og kom­mer med den hold­ning, kan jeg ik­ke se, hvor­for vi ik­ke skul­le fin­de en løs­ning, « ly­der det fra Hay­sen.

Nyt mø­de på ons­dag

De 12 klub­ber fra Su­per­liga­en og 12 klub­ber fra 1. di­vi­sion mø­des på ons­dag, 10. ju­ni, i for­sø­get på at kom­me til enig­hed. Klub­ber­ne skal iføl­ge pla­nen væ­re klar til at indstil­le en Su­per­liga- mo­del til af­stem­ning på DBUs be­sty­rel­ses­mø­de 20. ju­ni.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Di­vi­sions­for­e­nin­gens di­rek­tør, Claus Thomsen, samt fle­re af de in­vol­ve­re­de på gårs­da­gens mø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.