VÆL­TET AF TRO­NEN

Den span­ske grus­kon­ge, Ra­fa­el Na­dal, kæm­pe­de for­gæ­ves mod Novak Djoko­vic, og der­med skal French Open ha­ve en ny me­ster i her­re­sing­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRONSKIF­TE Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk Fo­to: EPA

Li­ge­som hos kvin­der­ne skal her­rer­ne ha­ve en ny me­ster i French Open.

Det står klart, ef­ter den re­ge­ren­de me­ster, Ra­fa­el Na­dal, tab­te sin kvart­fi­na­le til man­den, som han be­sej­re­de i sid­ste års fi­na­le, Novak Djoko­vic.

Den ni- dob­bel­te me­ster på det rø­de grus måt­te se sig slå­et med tre sæt mod nul ( 7- 5, 6- 3, 6- 1) af den top­se­e­de­de Djoko­vic, der var bedst i al­le spil­lets fa­ser – men navn­lig i ser­ver og i net­spil.

» Det her er en ut­ro­lig dag, « sag­de Novak Djoko­vic ef­ter kam­pen iføl­ge BBC.

» Jeg har stor respekt for Ra­fa. Jeg vid­ste, at jeg skul­le væ­re ag­gres­siv og kon­cen­tre­ret, og det er ik­ke nemt mod en mand, der kun har tabt en kamp her i sin kar­ri­e­re, « sag­de den 28- åri­ge ser­ber.

Tæt før­ste sæt

Før­ste sæt var tæt med fle­re ser­ve­gen­nem­brud, men i sid­ste en­de var det Novak Djoko­vic, der var bedst til at hol­de ner­ver­ne i ro, så han kun­ne nap­pe sæt­tet.

Ef­ter det­te sæt- tab blev det svæ­re­re for span­ske Na­dal.

Og i tred­je sæt var der ik­ke læn­ge­re me­gen tro på, at det kun­ne la­de sig gø­re for ham at for­hin­dre det før­ste ne­der­lag i French Open si­den 2009.

Han fik re­du­ce­ret til 1- 4, men det var og blev kos­me­tik, og han ud­sat­te kun det uund­gå­e­li­ge.

» Det er me­get en­kelt. Han var bed­re end mig. Når man spil­ler mod én, der er bed­re end en selv og i bed­re form, så er det her, hvad der kan ske, « sag­de Ra­fa­el Na­dal ef­ter ne­der­la­get.

’ Kon­gen af grus’ faldt med an­dre ord, og spørgs­må­let, der straks mel­der sig, er, om 29- åri­ge Na­dal er i stand til at rej­se sig igen til næ­ste år.

Har al­drig vun­det

Novak Djoko­vic er omvendt klar til se­mi­fi­na­len i French Open, som er en tur­ne­ring, han al­drig har vun­det.

Det er iøvrigt den ene­ste af de så­kald­te Grand Slam- tur­ne­rin­ger, ser­be­ren har til go­de at vin­de.

Han har vun­det Au­stra­li­an Open fem gan­ge, Wim­b­ledon to og US Open en en­kelt gang.

Ra­fa­el Na­dal er ik­ke ene om ik­ke at for­sva­re sin ti­tel med suc­ces. I da­mesing­le er den for­sva­ren­de me­ster, Maria Sha­ra­pova fra Rusland, li­ge­le­des slå­et ud.

I se­mi­fi­na­len i her­re­sing­le skal Novak Djoko­vic mø­de An­dy Mur­ray fra Skot­land, som be­sej­re­de David Fer­rer fra Spa­ni­en med 3- 1 i sæt.

Den an­den se­mi­fi­na­le står mel­lem Sta­nislas Wawrinka fra Schweiz og Jo- Wil­fri­ed Tson­ga fra Frank­rig.

I da­mesing­le mø­der Se­re­na Wil­li­ams fra USA i den ene se­mi­fi­na­le Ti­mea Ba­csink­sy fra Schweiz, mens Novak Djoko­vic’ lands­mand, Ana Iva­novic, skal mø­de tjek­ken Lucie Sa­fa­rova i den an­den.

Ra­fa­el Na­dal ( tv.) har vun­det French Open fem år i træk, men i går måt­te han over­gi­ve sig til Novak Djoko­vic ( th.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.