Slut med P3 – Mads fl yt­ter

De se­ne­ste 12 år har tu­sind­vis af lyt­te­re tro­fast stil­let ind på P3 hver lør­dag for­mid­dag for at hø­re ’ Mads & Mo­nopo­let’. Men fra nytår er det slut

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

FLYT­NING

Det af­slø­re­de vært Mads St­eff en­sen selv i en vi­deo på ’ Mads & Mo­nopo­let’s Fa­ce­book- si­de i går.

Mads St­eff en­sen kun­ne i sam­me ån­de­d­rag be­ro­li­ge de man­ge tro­fa­ste lyt­te­re: Pro­gram­met bli­ver ik­ke lagt i gra­ven.

» Sa­gen er den, at ’ Mads & Mo­nopo­let’ stop­per på P3 med ud­gan­gen af 2015, men det be­ty­der selv­føl­ge­lig ik­ke, at vi stop­per. Vi skift er så­dan set ba­re ka­nal, « for­kla­re­de Mads St­eff en­sen i vi­deo­en.

Frem­over skal ’ Mo­nopo­let’s man­ge lyt­te­re stil­le ra­dio­en ind på P4, hvor lyt­ter­ne kan hø­re pa­nel­del­ta­ger­ne ta­ge stil­ling til de ind­send­te hver­dags­di­lem­ma­er.

» P4 er in­de i en spæn­den­de for­ny­el­ses­pro­ces, hvor jeg tror, vi vil pas­se godt ind med vo­res pro­gram. Så jeg tror, at tids­punk­tet er rig­tigt li­ge nu, « si­ger Mads St­eff en­sen til BT.

Er du ble­vet for gam­mel til P3?

» Ne­e­e­e­ej, det er jeg da ik­ke. Det sy­nes jeg ik­ke, jeg er. Men jeg har væ­ret på P3 si­den slut­nin­gen af 90’ er­ne, og nu har ’ Mads & Mo­nopo­let’ eft er­hån­den 12 år på ba­gen, så det gi­ver god me­ning at la­ve skif- tet nu, « si­ger 44- åri­ge Mads St­eff en­sen.

Idéen til pro­gram­met op­stod i 2003, da Mads St­eff en­sen og hans den­gang kom­men­de ko­ne dis­ku­te­re­de bordop­stil­lin­gen til de­res fo­re­stå­en­de bryl­lup, og plud­se­lig kom idéen til den po­pu­læ­re ra­dio- og tv- vært: Tre kend­te per­so­ner skul­le dis­ku­te­re dan­sker­nes di­lem­ma­er.

I sep­tem­ber sam­me år blev ’ Mads & Mo­nopo­let’ sendt ud i æte­ren for før­ste gang, og si­den da har Mads St­eff en­sen med sik­ker hånd sty­ret ’ Mo­nopo­let’s pa­nel­del­ta­ge­re og lyt­ter­ne gen­nem sto­re og små di­lem­ma­er.

» ’ Mads & Mo­nopo­let’ har eft er­hån­den vok­set sig så stor, at rig­tig man­ge lyt­te­re ik­ke kom­mer fra P3s må­l­grup­pe. Jeg har ik­ke tænkt mig at la­ve grund­læg­gen­de om på pro­gram­met med skift et til P4, men det er klart, at vi ka­ster snø­ren ud i en no­get stør­re sø. P4 er lan­dets stør­ste ra­di­o­ka­nal, så må­ske får vi lidt bre­de­re di­lem­ma­er ind til pa­ne­let, « si­ger Mads St­eff en­sen.

Vær ut­ro med St­eff en­sen

» Men jeg kan love lyt­ter­ne, at sex og ut­ro­skab og snyd på ar­bejds­plad­sen sta­dig vil væ­re blandt di­lem­ma­er­ne. Der kom­mer til at væ­re li­ge så højt til loft et som på P3, « si­ger han.

Vil lyt­ter­ne op­le­ve en ud­skift ning i pa­ne­let med skift et til P4?

» Det har al­tid fun­ge­ret så­dan, at jeg væl­ger de pa­nel­del­ta­ge­re, som jeg selv godt kan li­de. Jeg kig­ger ik­ke på al­der, og det vil jeg hel­ler ik­ke gø­re frem­over. Der skal væ­re et godt al­der­s­mi­ks i pa­ne­let, og det sy­nes jeg og­så, at man kan se på de nu­væ­ren­de pa­nel­gæ­ster. Der er fl ere, der er væ­sent­lig æl­dre end lyt­ter­må­l­grup­pen, « si­ger Mads St­eff en­sen.

Han hå­ber, at P3s lyt­te­re vil ta­ge godt imod det pro­gram, der eft er nytår skal over­ta­ge sen­de­fl aden eft er ham selv.

» Men skul­le lyt­ter­ne få lyst til at væ­re P3 ut­ro lør­dag for­mid­dag mel­lem 9 og 12 i 2016, så er de me­get vel­kom­ne, « si­ger Mads St­eff en­sen.

Mads St­ef­fen­sen har sty­ret ’ Mo­nopo­let’ med hård, men kær­lig hånd si­den 2003. Nu må P3’ s lyt­te­re vin­ke far­vel til det fol­kekæ­re pro­gram. Ar­kiv­fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.