Ja, in­te­gra­tio­nen er kol­lap­set

BT - - DEBAT - KRI­STI­AN JENSEN

Næst­for­mand i Ven­stre

ka­ta­stro­fe for in­te­gra­tio­nen, at så man­ge ind­van­dre­re er kom­met på kon­tant­hjælp un­der den­ne re­ge­ring. Der har væ­ret en stig­ning på 37 pct., hvor det kun er 14 pct. blandt folk med dansk bag­grund. Det er gan­ske en­kelt for­di, ge­vin­sten ved at kom­me i ar­bej­de er for lil­le. En fl ygt­nin­ge­fa­mi­lie på kon­tant­hjælp med tre børn har få­et en ind­komst­stig­ning på 10.000 kr. om må­ne­den. Det er da klart, at det spæn­der ben for mo­ti­va­tio­nen for at

DET ER EN

kom­me i ar­bej­de. In­te­gra­tions­po­li­tik­ken er kol­lap­set, og den mil­li­ar­dreg­ning, der lig­ger for det, vil kun bli­ve stør­re og stør­re, og det be­ty­der, at de res­sour­cer, vi el­lers kun­ne bru­ge på an­dre de­le af vel­færds­sam­fun­det, vil bli­ve ædt op, så vi er nødt til at ta­ge ske­en i den an­den hånd.

star­ty­del­sen, fi k vi løft et an­de­len af fl ygt­nin­ge, der kom i ar­bej­de, fra 30 til 42 pct., for­di der var en øget til­skyn­del­se. Det vil vi til­ba­ge til, så man be­gyn­der på en ydel­se, der sva­rer til SU, og så skal man gø­re sig fortjent til at få

DEN­GANG VI HAV­DE

et hø­je­re be­løb – en­ten ved at læ­re sprog, in­te­gre­re sig, gen­nem­fø­re ud­dan­nel­se el­ler fast­hol­de et job i seks må­ne­der – og på den må­de bli­ve be­løn­net med en øko­no­misk gu­lerod for at ha­ve gjort sig til en del af det dan­ske sam­fund. Det vil styr­ke in­te­gra­tio­nen i Dan­mark. Re­ge­rin­gen har li­ge fo­re­slå­et, at en grup­pe kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re skal mo­ti­ve­res gen­nem en præ­mie for at kom­me i ar­bej­de, og det sam­me vil vi gø­re ved at sæn­ke ydel­sen. Vi kan se, at ar­bejds­gi­ve­re an­sæt­ter folk fra Øst­eu­ro­pa. De kun­ne li­ge så godt an­sæt­te folk med fl ygt­nin­ge­bag­grund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.