Tak for­di I holdt ud og tog slæ­bet

ME­NER

BT - - DEBAT -

Grund­lovs­dag er de­mo­kra­tiets fest­dag. Den­ne 5. ju­ni er der en sær­lig grund til at fest­lig­hol­de da­gen, som mar­ke­rer 100- året for kvin­ders val­gret. I dag be­trag­ter vi det som en selv­føl­ge, at beg­ge køn del­ta­ger i de valg, som vo­res de­mo­kra­ti ind­by­der os til at del­ta­ge i. Hvem kun­ne med for­nuft en i be­hold fo­re­stil­le sig, at kun mænd skul­le ha­ve lov at stem­me ved det fol­ke­tings­valg, der ven­ter li­ge om hjør­net? DA DE DAN­SKE kvin­der fi k stem­me­ret i 1915, var det re­sul­ta­tet af tre år­ti­ers kamp. En kamp, der blev kæm­pet af se­je, pro­g­res­si­ve og ved­hol­den­de kræft er af beg­ge køn. Tak for­di I tog slæ­bet. Tak for­di I holdt ud, når mod­stan­der­ne ar­gu- men­te­re­de med, at kvin­der var ueg­ne­de til po­li­tik på grund af de­res psy­ke, og når det blev sagt, at val­gret til kvin­der var over­fl ødigt, for­di de al­le­re­de var re­præ­sen­te­ret via de­res æg­te­mænd.

Dan­ske kvin­der fi k med stem­me­ret­ten en ad­gangs­bil­let til mag­tens rum. På ju­bilæums­da­gen kan vi kon­sta­te­re, at vi har en kvin­de­lig stats­mi­ni­ster, fl ere kvin­de­li­ge par­ti­le­de­re, mi­ni­stre og borg­me­stre. Den dan­ske EUkom­mis­ssær er og­så en kvin­de.

Men vi må sam­ti­dig no­te­re, at der er fær­re kvin­der på stem­me­sed­len til fol­ke­tings­val­get, at borg­mester­kæ­der­ne til­hø­rer fær­re kvin­der end tid­li­ge­re, og at magt­ful­de po­ster som dom­me­re og de­par­te­ments­che­fer pri­mært er mæn­de­nes. Der er no­get om snak­ken, når for­ske­re si­ger, at den tid­li­ge li­ge­stil­lings­suc­ces har gjort os dov­ne. Der har bredt sig en op­fat­tel­se af, at li­ge­stil­lin­gen for længst er fi kset. Når kvin­de­li­ge po­li­ti­ke­re sam­ti­dig si­ger, at de op­le­ver se­xi­stisk chi­ka­ne, hån og trus­ler, er der grund til at stop­pe op og spør­ge, om no­gen af de 100 år gam­le ar­gu­men­ter imod kvin­ders val­gret mon sta­dig spø­ger. Lad os fejre 100- året for kvin­ders val­gret og sam­ti­dig drop­pe be­rø­rings­ang­sten over for de ulø­ste li­ge­stil­lings­pro­ble­mer. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.