Nej, det ska­ber ba­re fat­tig­dom

BT - - DEBAT - MA­NU SA­RE­EN

Mi­ni­ster for in­te­gra­tion, børn, li­ge­stil­ling og so­ci­a­le for­hold ( R)

po­si­tivt, at der har væ­ret en stig­ning i an­tal­let af ind­van­dre­re på kon­tant­hjælp. Det er en kon­se­kvens af fi nanskri­sen og eft er­virk­nin­ger­ne af den. Pro­ble­met er, at man­ge af dem, der er kom­met her­til, ik­ke har sam­me kva­li­fi ka­tio­ner og ud­dan­nel­ses­bag­grund som dan­ske­re. Men der er lys for en­den af tun­ne­len, for vi er ude af kri­sen, og vi har i re­ge­rin­gen la­vet en in­te­gra­tions­plan, hvor li­ge præ­cis den­ne

DET ER IK­KE

grup­pe kom­mer i virk­som­heds­prak­tik og nyt­tejob. Un­der­sø­gel­ser har vist, at kom­mu­ner ik­ke gi­ver et­ni­ske mi­no­ri­te­ter sam­me be­skæft igel­ses­til­bud som dan­ske­re. Vi skal stil­le sam­me krav til ind­van­dre­re som til al­le an­dre, for el­lers er det da klart, at de bli­ver på kon­tant­hjælp

kom i ar­bej­de, mens de var på VK- re­ge­rin­gens fat­tig­dom­sy­del­ser – og hvor der vel at mær­ke var høj­konjunk­tur – var dem, der hav­de en tæt­te­re til­knyt­ning til ar­bejds­mar­ke­det. De sva­ge ind­van­dre­re blev ba­re straff et

DE IND­VAN­DRE­RE, SOM

øko­no­misk. Man kan ik­ke få folk i job, hvis der ik­ke er job til dem. Man ska­ber ba­re fat­tig­dom, og det skal man ik­ke i et vel­færds­sam­fund. Da vi fj er­ne­de fat­tig­dom­sy­del­ser­ne, kun­ne vi se, at der kom fær­re fat­ti­ge børn. Man skal ik­ke pi­ske ind­van­dre­re øko­no­misk. Vej­en frem er at ta­ge folk i hån­den og ska­be virk­som­heds­ret­te­de for­løb. Det er først, når man kom­mer ud på en ar­bejds­plads, at man læ­rer at be­gå sig. Op gen­nem nul­ler­ne, da øko­no­mi­en bul­dre­de af sted, fi k man rig­tig man­ge ind på ar­bejds­mar­ke­det, og det reg­ner jeg med kom­mer til at ske igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.