ET MID­DEL MOD TER­R­ORTRUS­LEN ’’

Dan­mark er for lil­le et land til de to hem­me­li­ge spiontje­ne­ster PET og FE

BT - - DEBAT -

PET og FE bør slås sam­men, så Dan­mark op­når en me­re ef­fek­tiv og mo­der­ne eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste. I DAG HAR vi to eft er­ret­ning­s­tje­ne­ster i Dan­mark. Der er PET ( Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste), som ta­ger sig af lan­dets in­ter­ne sik­ker­hed. Det sva­rer til det ame­ri­kan­ske FBI ( Fe­de­ral Bu­reau of In­ve­sti­ga­tion). Så har vi FE ( For­sva­rets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste), som ta­ger sig af Dan­marks ydre sik­ker­hed, hvil­ket sva­rer til det ame­ri­kan­ske CIA ( Cen­tral In­tel­li­gen­ce Agen­cy).

Men Dan­mark er for lil­le et land til at ha­ve to eft er­ret­ning­s­tje­ne­ster, og de kun­ne med stor for­del slås sam­men, så op­lys­nin­ger ik­ke for­bli­ver iso­le­re­de imel­lem de to in­stan­ser.

Det indså ame­ri­ka­ner­ne eft er an­gre­bet 11. sep­tem­ber 2001, hvor FBI lå in­de med én ty­pe op­lys­nin­ger og CIA hav­de nog­le an­dre, uden at de to in­stan­ser in­vol­ve­re­de el­ler in­for­me­re­de hin­an­den. Som en kon­se­kvens af det op­ret­te­de man der­for et mi­ni­ste­ri­um kal­det Ho­meland Securi­ty, hvor­fra man kun­ne ko­or­di­ne­re bå­de den in­dre og den ydre sik­ker­hed.

FBI OG CIA

er for sto­re til en sam- JO­HAN­NE SCH­MIDT- NIELSEN men­læg­ning, men Dan­mark er af en så­dan stør­rel­se, at det bur­de væ­re mu­ligt at ha­ve én sam­let eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste.

Det­te hand­ler ik­ke kun om at spa­re pen­ge, men om at eff ek­ti­vi­se­re Dan­marks sik­ker­hed­s­tje­ne­ster. Det er mu­ligt, at sam­men­læg­nin­gen kan spa­re pen­ge på vis­se om­rå­der og på an­dre ik­ke. Der skal eft er min me­ning af­sæt­tes de mid­ler, der er nød­ven­di­ge. At ad­skil­le den ydre fra den in­dre trus­sel er no­get, der hø­rer det for­ri­ge år­hund­re­de til, og det er på ti­de, at den sam­le­de dan­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste bli­ver mo­der­ni­se­ret. VER­DEN ER BLE­VET min­dre, det kan vi ik­ke lø­be fra. Det, der for ek­sem­pel sker i Irak og Sy­ri­en, på­vir­ker sam­ti­dig vo­res sik­ker­hed her i lan­det. Når ra­di­ka­li­se­re­de dan­ske­re ta­ger ned og kæm­per hel­lig krig og der­eft er ven­der til­ba­ge til Dan­mark, kan man ik­ke vi­de, hvil­ken sindstil­stand den hjemvend­te be­fi nder sig i. Der fi ndes man­ge mi­li­tan­te is­la­mi­ster, som øn­sker et blod­bad i vo­res land, og det er hel­dig­vis lyk­ke­des den dan­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste at for­hin­dre en del an­greb. Frem­ti­dens ter­r­o­ri­ster bli­ver dog me­re og me­re or­ga­ni­se­re­de, og det er der­for

Naser Khader, det mest for­nuft ige at ha­ve en en­kelt in­stans, som kan va­re­ta­ge den sam­le­de dan­ske sik­ker­hed.

Jeg ved godt, at der ek­si­ste­rer for­skel­li­ge kul­tu­rer i hen­holds­vis PET og FE, men det er set før, at man med held har slå­et for­skel­li­ge in­stan­ser sam­men. Nog­le vil må­ske pe­ge på, at en me­get stærk eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste hur­tigt kan bli­ve en stat i sta­ten. Og det er rig­tigt, at det er vig­tigt, man styr­ker til­sy­net sam­ti­dig med styr­kel­sen af sik­ker­hed­s­tje­ne­sten. Vi må ha­ve et uafh æn­gigt po­li­tisk kon­trol­or­gan, der på de­mo­kra­tisk vis fø­rer op­syn . I dag har vi Fol­ke­tin­gets Kon­tro­l­ud­valg, som i prin­cip­pet har til op­ga­ve at fø­re til­syn med PET og FE, men det til­syn dæk­ker kun et snæ­vert om­rå­de, og dets be­fø­jel­ser har me­re ka­rak­ter af at væ­re et sted, hvor man bli­ver in­for­me­ret end et sted, hvor man fø­rer skarp rets­lig kon­trol.

Bå­de PET og FE har til op­ga­ve at for­hin­dre ter­ror og sør­ge for Dan­marks sik­ker­hed, så det gi­ver god me­ning at læg­ge de to in­stan­ser sam­men. Ter­r­ortrus­len mod Dan­mark er re­el, og den er me­re kom­pleks end no­gen­sin­de. Der­for er det vig­tigt, at Dan­mark har en mo­der­ne og eff ek­tiv eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste. Det gæl­der vo­res al­les sik­ker­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.