Hvad sy­nes du, at off ent­lig trans­port skal ko­ste?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.34 HVEM SKAL BE­TA­LE? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.34 JEG SKAL IK­KE BE­TA­LE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.42 SÆT BIL­AF­GIF­TER OP På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.48 SEJ­RET ’ AD HEL­VE­DE TIL’ På fa­ce­book. com/ ditbt kl.

Min­dre end i dag Me­re end i dag

An­drè Kjøl­ler

Louise Andersen

Gu­stav So­el­berg

Cas­per Has­san

Jyt­te Tøn­nov

Det skal væ­re gra­tis

Det sam­me

som i dag

3.969 stem­mer på bt. dk

DUR KUN I STO­RE BY­ER Off ent­lig trans­port er sik­kert fi nt, hvis man bor i en af de stør­re by­er, men os ude på lan­det har slet ik­ke gavn af det. Jeg har 25 mi­nut­ter til rå­d­hus­plad­sen i Kø­ben­havn i bil, men med det off ent­li­ge ta­ger det halvan­den ti­me. Off ent­lig trans­port bur­de væ­re gra­tis, men hvor skal pen­ge­ne kom­me fra? Det skal ik­ke væ­re bil­li­ge­re. Folk, der ik­ke ta­ger off ent­lig trans­port, skal ik­ke be­ta­le for an­dre. Ba­re sæt af­gift en op på ben­zi­nog di­e­sel­bi­ler samt de­res brænd­stof. Så må folk en­ten kø­re el- bi­ler el­ler be­ta­le for de­res svineri.

Mi­cha­el Lind Mor­ten­sen

Cas­per: Og når du så har ’ sej­ret’ og få­et fj er­net al­le ben­zin- og di­e­sel­bi­ler, hvor­dan vil du så fi nan­si­e­re gra­tis off ent­lig trans­port? Fjern kør­sels­fradra­get, så pas­ser det nok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.