Dan­sker­ne fortje­ner svar

BT - - DEBAT -

Hvor­dan bli­ver vi dan­ske­re dyg­ti­ge­re? Hvor­dan får vi fær­re byr­der? Hvor­dan får vi nok ar­bejds­kraft ? (...) So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes valg­grund­lag er ke­misk ren­set for bud på det. Der er til gen­gæld me­gen fo­kus på off ent­lig vel­færd i en ud­form­ning, der ga­ran­te­rer for, at der ik­ke er vil­je til at re­for­me­re den off ent­li­ge sek­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.