Thor­nings farl

Al­ter­na­ti­vet står til at red­de Thor­ning, men pri­sen kan bli­ve høj

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

VALG­KAMP 2015

Bi­so­nok­ser i sko­ve­ne. 30 ti­mers ar­bejds­u­ge. Højst 100 gram kød om da­gen. Al­ter­na­ti­vets par­ti­pro­gram er al­ter­na­tivt, og par­ti­et har haft med­vind i me­nings­må­lin­ger­ne i den før­ste uge af valg­kam­pen.

For et par må­ne­der si­den fryg­te­de rød blok, at stem­mer på Al­ter­na­ti­vet kun­ne ko­ste Thor­ning mag­ten, for­di par­ti­et ik­ke vil­le kom­me over spær­re­græn­sen. Men den se­ne­ste uges me­nings­må­lin­ger vi­ser, at par­ti­et i øje­blik­ket står til at kom­me ind med 3,5 pct. af stem­mer­ne.

Det be­ty­der, at Uf­fe El­bæk plud­se­lig kan kom­me til at spil­le rol­len som Thor­nings red­nings­mand, når det gæl­der om at gen­vin­de re­ge­rings­mag­ten. Han har nem­lig for­længst meldt ud, at Al­ter­na­ti­vet vil pe­ge på Thor­ning som stats­mi­ni­ster. Men det kan og­så bli­ve et far­ligt ven­skab for Thor­ning, me­ner po­li­tisk kom­men­tar på Ber­ling­s­ke, Thomas Lar­sen.

» Thor­nings pro­blem er, at der er et kæm­pe spænd mel­lem det, El­bæk lover væl­ger­ne, og hvad der re­elt bli­ver mu­ligt at fø­re ud i li­vet i prak­sis. Der­for bli­ver det spæn­den­de at se, hvor­dan hun vil ta­ck­le den par­la­men­ta­ri­ske si­tu­a­tion, hvis han skul­le bli­ve valgt ind i Fol­ke­tin­get. Hvis El­bæk plud­se­lig be­gyn­der at stil­le ure­a­li­sti­ske krav, kan det gå ud over Thor­nings tro­vær­dig­hed, « si­ger Thomas Lar­sen.

Når val­get er over­stå­et, skal al­le par­ti­er­ne en tur til Dron­nin­gen med de­res råd om, hvem de me­ner skal væ­re ny stats­mi­ni­ster. Hvis rød blok får fler­tal med El­bæks man­da­ter, så vil han pe­ge på Thor­ning som stats­mi­ni­ster. Men nor­malt for­ven­ter par­ti­er­ne at få no­get til gen­gæld fra den par­ti­le­der, de pe­ger på.

Thomas Lar­sen me­ner, at for­kla­rin­gen på El­bæks suc­ces dels skal fin­des i, at væl­ger­ne ik­ke læn­ge­re er loy­a­le mod blot et en­kelt par­ti, dels i den ge­ne­rel­le po­li­ti­ker­le­de. Der lig­ger ef­ter hans me­ning en form for pro­test i at stem­me på Al­ter­na­ti­vet, som net­op har pro­fi­le­ret sig på at gø­re op med de po­li­ti­ske nor­mer af i dag.

Vold­somt dy­re pla­ner

Det spænd mel­lem El­bæks par­ti­pro­gram og vir­ke­lig­he­den, som Thomas Lar­sen ta­ler om, blev for et par uger si­den an­sku­e­lig­gjort af tæn­ket­an­ken Kra­ka. De la­ve­de nem­lig en be­reg­ning på, hvad det vil ko­ste at ind­fri Al­ter­na­ti­vets øn­ske om 30 ti­mers ar­bejds­u­ge.

Det vil ale­ne ko­ste 270 mil­li­ar­der kro­ner.

Elisa­bet Sva­ne, der er po­li­tisk re­dak­tør på Fy­ens Stift­s­ti­den­de, kø­ber ik­ke ube­tin­get ar­gu­men­tet om, at Al­ter­na­ti­vet kan vi­se sig at bli­ve far­ligt for Thor­ning. Hun fo­re­træk­ker at kal­de det en ud­for­dring.

» Det er præ­cis det sam­me, som rød blok har frem­ført i for­hold til, at en stem­me på Dansk Fol­ke­par­ti vil væ­re en stem­me på Løk­ke. Men jeg sy­nes til gen­gæld, at det an­der­le­des og nye ved Al­ter­na­ti­vet er, at de ik­ke på tra­di­tio­nel vis går ind og stil­ler krav. Vi ved der­for ik­ke, hvil­ken tak­tik de vil væl­ge, « si­ger Elisa­bet Sva­ne og fort­sæt­ter:

» Al­ter­na­ti­vet er ik­ke et ven­stre­o­ri­en­te­ret par­ti, men me­re en po­li­tisk be­væ­gel­se. Jeg fo­re­stil­ler mig ik­ke, at Thor­ning kom­mer til at sæt­te bi­so­nok­ser ud i stats­sko­ve­ne, men hun kom­mer til at ind­gå en el­ler an­den form for han­del med El­bæk for, at han pe­ger på hen­de som stats­mi­ni­ster, « si­ger Elisa­bet Sva­ne.

Al­ter­na­ti­vet de­ler fly­ers ud for Rolf Bjer­re på Halmtor­vet på Vester­bro un­der Di­stor­tion- festi­va­len. Det er om ik­ke an­det så et far­ve­rigt indslag i det bastun­ge lyd­bil­le­de. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.