’ Vi er sta­dig yd­my­ge’

BT - - NYHEDER -

KLAR MED KRAV

Al­ter­na­ti­vets po­li­ti­ske le­der Uf­fe El­bæk er glad for de fo­re­lø­bi­ge me­nings­må­lin­ger, men ta­ger end­nu ik­ke sej­ren for gi­vet.

» Vi er sta­dig su­per yd­my­ge og kon­cen­tre­rer os ba­re om at kom­me ud til folk med vo­re bud­ska­ber, « si­ger El­bæk.

Men hvad vil væ­re je­res krav for at pe­ge på Thor­ning som stats­mi­ni­ster?

» Det vil væ­re det sam­me, som de tre ho­ved­krav, vi går til valg på, nem­lig mil­jø­mæs­sig, so­ci­al og øko­no­misk bæ­re­dyg­tig­hed. Det er for ek­sem­pel he­le dis­kus­sio­nen om 30 ti­mers ar­bejds­u­ge, hvor vi ger­ne vil ha­ve en flek­si­bel ar­bejds­u­ge, som er af­stemt ef­ter, hvor man er i li­vet. Småbørns­for­æl­dre har brug for at gå ned i tid, mens æl­dre må­ske kan bru­ge læn­ge­re tid på ar­bej­det. «

Der kom­mer en øn­ske­li­ste

Men hvor­dan vil I kon­kret pri­o­ri­te­re mel­lem je­res mær­kesa­ger?

» Vi vil ha­ve en ku­vert med til hen­de, men det er ik­ke no­get, jeg har lyst til at ind­vie me­di­er­ne i. « No­get må væ­re vig­ti­ge­re end an­det? » Nu har jeg ef­ter et langt liv i po- li­tik lært, at man ik­ke skal kom­me med me­get skråsik­re po­li­ti­ske krav. Jeg har ik­ke lyst til hver­ken at ma­le mig selv ind i et hjør­ne el­ler krav­le højt op i et træ. «

Er det for at få bed­re ma­nøv­re­mu­lig­he­der?

» Dels det, men og­så for­di det er min grund­hold­ning, at po­li­tik hand­ler om til­lid. De bed­ste af­ta­ler, jeg har la­vet med po­li­ti­ke­re, byg­ger på til­lid. Min egen er­fa­ring med Hel­le Thor­ning- Sch­midt fra min tid som mi­ni­ster er, at vi kan ha­ve et til­lids­fuldt sam­ar­bej­de. Vi er ik­ke eni­ge om alt, men jeg har til­lid til hen­de. «

Mil­jø­et er en hel­lig ko

Hvad skul­le der til for, at du ik­ke vil­le pe­ge på hen­de?

» Hvis hun plud­se­lig vil­le gå ind for et uli­ge Dan­mark el­ler et me­re foru­re­net Dan­mark. Hun kan reg­ne med vo­res stem­me. For selv­om vi har kri­tik af den nu­væ­ren­de re­ge­ring, så har de mel­din­ger, vi har få­et fra Dansk Fol­ke­par­ti, De Kon­ser­va­ti­ve og til dels og­så fra Ven­stres ræk­ker på mil­jø­om­rå­det, væ­ret helt umu­li­ge. Mil­jøpo­li­tik­ken er det al­ler vig­tig­ste for os. « isk

Al­ter­na­ti­vet med Uf­fe El­bæk i spid­sen mar­ke­re­de tirs­dag be­gyn­del­sen på Al­ter­na­ti­vets lands­dæk­ken­de tur­né. Det fo­re­gik i regn og strid mod­vind på Gre­nen i Ska­gen. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.