20 ho­tel­gæ­ster blev evaku­e­ret un­der brand

BT - - NF ER -

ILD

I går mid­dag ud­brød der brand på an­den eta­ge af det 159 år gam­le Ho­tel Ran­ders, og ud på ef­ter­mid­da­gen var brand­væs­net fort­sat i færd med at be­kæm­pe il­den, der ud­vik­le­de me­gen røg, skri­ver Ran­ders Amtsa­vis.

Po­li­ti­et spær­re­de om­rå­det og ga­der grun­digt af, så folk ik­ke kun­ne kom­me helt tæt på det bræn­den­de ho­tel.

’ Nog­le råb­te brand’

Il­den blev op­da­get kort før mid­dag af old­frue Sus­an­ne Møl­gaard.

» Jeg hør­te og­så, at nog­le råb­te brand med det sam­me, og kun­ne se, at det var al­vor­ligt, så in­den­for et mi­nut var der rin­get ef­ter brand­væs­net, « si­ger Sus­an­ne Møl­gaard til Ran­ders Amtsa­vis.

Ho­tel­di­rek­tør Sven Eskildsen si­ger til avi­sen, at cir­ka 20 per­so­ner blev evaku­e­ret fra ho­tel­let.

BNB

Brand­væs­net i Ran­ders kæm­pe­de i går for at sluk­ke en brand på Ho­tel Ran­ders. Al­le gæ­ster blev evaku­e­ret. Fo­to: An­ne­le­ne Pe­ter­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.