370.000 dan­ske­re har stress

BT - - NF ER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PRES­SET

Om­kring 370.000 dan­ske løn­mod­ta­ge­re fø­ler sig of­te el­ler he­le ti­den stres­se­de, vi­ser be­reg­nin­ger la­vet på bag­grund af en ny op­gø­rel­se fra Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Ar­bejds­mil­jø ( NFA) og tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

LO og FTF fryg­ter, at end­nu fle­re løn­mod­ta­ge­re kom­mer til at be­ta­le med de­res hel­bred, hvis ik­ke vi sik­rer et or­dent­ligt ar­bejds­mil­jø.

» Vi skal ta­ge det me­get al­vor­ligt, når 370.000 løn­mod­ta­ge­re er stres­se­de, for det er et fin­ger­peg om, at vi har et pro­blem, som kan vok­se sig væl­dig stort, hvis vi ik­ke le­del­ses­mæs­sigt for­hol­der os ak­tivt til, hvor­dan vi kan sik­re et ar­bejds­mil­jø, så folk ik­ke bli­ver ud­stødt af ar­bejds­mar­ke­det, « si­ger for­mand for FTF Ben­te Sor­gen­frey.

LO og FTF fo­re­slår blandt an­det, at man ud­dan­ner le­de­re i psy­kisk ar­bejds­mil­jø. For­sla­get er ét af i alt fi­re kon­kre­te for­slag om ar­bejds­mil­jø, som de to or­ga­ni­sa­tio­ner har frem­lagt i de­res fæl­les val­go­p­læg, ’ Sam­men ska­ber vi vær­di’. Sam­ti­dig øn­sker de at op­ret­te et rå­d­giv­nings­sy­stem, hvor ar­bejds­plad­ser kan hen­te hjælp og rå­d­giv­ning.

LO og FTF vil sik­re bed­re ar­bejds­mil­jø og min­dre stress. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.