21- årig dømt for trus­ler – fri­fun­det for ter­r­o­ris­me

BT - - NF ER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DØMT

Ons­dag blev en 21- årig mand idømt seks må­ne­ders fængsel for at ha­ve frem­sat trus­ler og bil­li­get ter­r­or­an­gre­bet på det fran­ske sa­ti­re­ma­ga­sin Char­lie Heb­do i ja­nu­ar.

Han var sam­ti­dig til­talt for at ha­ve til­skyn­det til ter­ror, men den del blev han fri­fun­det for, af­gjor­de Ret­ten i Hil­le­rød.

I sep­tem­ber 2014 del­te han i en Fa­ce­book- grup­pe en vi­deo, hvor en tals­mand for Is­la­misk Stat ( IS) op­for­dre­de til drab på al­le bor­ge­re, der er en del af ko­a­li­tio­nen mod ter­r­or­be­væ­gel­sen. Der­u­d­over var han til­talt for at ha­ve frem­sat trus­ler og of­fent­ligt bil­li­get ter­r­or­an­gre­bet mod Char­lie Heb­do. På det tids­punkt af­so­ne­de han en fængsels­straf, og fra et vin­due i sin cel­le skal han ha­ve råbt føl­gen­de ud i en fængsels­gård, hvor i om­eg­nen af 30 ind­sat­te be­fandt sig: ’ IS- IS- Is­la­misk Stat, ba­re se Pa­ris, Kurt Wester­gaard, det er dig næ­ste gang’, frem­går det af et re­fe­rat fra rets­mø­det.

An­kla­ge­myn­dig­he­den vur­de­re­de, at det var en for­sæt­lig trus­sel om at dræ­be Kurt Wester­gaard. Ret­ten fri­kend­te ham dog for at ha­ve tru­et med at be­gå ter­r­o­ris­me.

Un­der rets­sa­gen kom det frem, at han i 2013 var i Sy­ri­en, hvor han ef­ter eget ud­sagn ud­før­te nød­hjælps­ar­bej­de, men han blev an­holdt og dømt i Li­ba­non for at ha­ve kæm­pet for en væb­net mi­lits i om­rå­det.

En mand hol­der før­ste ud­ga­ve af sa­ti­re­ma­ga­si­net Char­lie Heb­do ef­ter an­gre­bet på dets re­dak­tion i ja­nu­ar. Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.