Fængs­let ef­ter livs­far­lig om­skæ­ring af ba­by

BT - - NF ER -

En 48- årig mand blev i går ved Ret­ten i Aar­hus idømt tre må­ne­ders ube­tin­get fængsel for at ha­ve om­skå­ret en tre må­ne­der gam­mel dreng. Det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti.

Om­skæ­rin­gen fandt sted på en adres­se i Aar­hus- for­sta­den Vi­by i ja­nu­ar. Få da­ge ef­ter blev dren­gen ind­lagt på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal med liv­stru­en­de in­fek­tio­ner og blod­for­gift­ning som føl­ge af om­skæ­rin­gen. Ho­spi­ta­let kon­tak­te­de Sund­heds­sty­rel­sen, der an­meld­te sa­gen til po­li­ti­et.

Man­den er dømt ef­ter straf­fe­lovens pa­ra­graf 245 styk 1, der om­hand­ler grov vold. Og det er, så vidt Østjyl­lands Po­li­ti ved, før­ste gang, der er af­sagt dom ef­ter net­op den pa­ra­graf i sa­ger om om­skæ­ring. Man­den har an­ket til lands­ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.