Til Ca­ri­bi­en i røg og hamp

Un­ge mis­bru­ge­re på be­hand­lings­rej­se til Ca­ri­bi­en for­tæl­ler, at de røg hash af kedsom­hed

BT - - NF ER - Lucas Es­dorf, has­h­mis­bru­ger Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

HJÆLP

Mas­ser af fri­tid, in­gen un­der­vis­ning og hash over alt. Så­dan be­skri­ver 17- åri­ge Lucas Es­dorf den be­hand­lings­tur til Ca­ri­bi­en, han var på i ef­ter­å­ret.

Lucas Es­dorf kom på en sejl­tur til Ca­ri­bi­en, for­di han var ude i has­h­mis­brug og kri­mi­na­li­tet. Tu­ren var ar­ran­ge­ret af fir­ma­et Den Ma­ri­ti­me Ba­se og be­talt af Fre­de­riks­sund Kom­mu­ne.

Mx. dk skrev ons­dag, at Fre­de­riks­sund Kom­mu­ne har sendt 12 un­ge mis­bru­ge­re i be­hand­ling i Ca­ri­bi­en. Tu­re­ne har ko­stet knap ot­te mil­li­o­ner kro­ner, men det er kom­met frem, at der bå­de blev druk­ket og rø­get hash på tu­re­ne, som var et til­bud til un­ge, der net­op hav­de brug for at kom­me væk fra has­h­mil­jø­et.

Lucas Es­dorf hav­de for­ven­tet en tur med en struk­tu­re­ret hver­dag, sko­le, ar­bej­de på bå­den og uden ad­gang til hash.

For me­get fri­tid

I ste­det kom han om bord på en båd, hvor der var me­get lidt un­der­vis­ning og næ­sten in­tet at la­ve. Og hvor de un­ge mis­bru­ge­re blev til­budt hash, så snart de gik i land.

» Jeg tro­e­de, det var en tur med sko­le og mas­ser af ak­ti­vi­tet. Men vi hav­de me­get lidt at la­ve. Når vi sej­le­de, hav­de vi op­ga­ver på bå­den i fi­re ti­mer om da­gen, « si­ger Lucas Es­dorf.

De sej­le­de fra Dan­mark i au­gust 2014, og ef­ter stop i Hol­land og Spa­ni­en kryd­se­de de At­lan­ter­ha­vet og nå­e­de Gre­na­da i Ca­ri­bi­en 2. de­cem­ber.

Her lå de for an­ker i en må­ned.

» Da vi an­kom til Ca­ri­bi­en, hav­de vi in­tet at la­ve. Kun nog­le småop­ga­ver på bå­den. Der var ik­ke op­syn med, hvad vi fo­re­tog os. Vi gik i land ale­ne og kom skæ­ve til­ba­ge på bå­den. Så kun­ne kap­ta­j­nen fin­de på at

» Vi hav­de et has­h­mis­brug i for­vej­en, og så før­te de os et sted hen, hvor der kun var røg. Så snart vi for­lod bå­den og gik i land, blev vi til­budt hash, « for­tæl­ler hun.

Styr­man­den drak

Iføl­ge de to un­ge røg og drak nog­le af de voks­ne og­så.

» Mens vi lå for an­ker i Gre­na­da, hav­de kap­ta­j­nen og styr­man­den hel­ler ik­ke no­get at la­ve. Styr­man­den sad of­te på bå­den og drak øl. Kap­ta­j­nen holdt fe­rie, men kom nog­le gan­ge for­bi på bå­den ef­ter at ha­ve væ­ret på bar, « for­tæl­ler Lucas Es­dorf.

For Lucas Es­dorf slut­te­de tu­ren den 23. de­cem­ber. Un­der en kon­tro­vers med styr­man­den sag­de Lucas til ham: Fjern dig el­ler jeg klap­per dig én’. Og så blev han sendt hjem på grund af trus­ler.

17- åri­ge Lucas Es­dorf er has­h­mis­bru­ger og har væ­ret sendt på be­hand­lings­op­hold i Ca­ri­bi­en af Fre­de­riks­sund Kom­mu­ne.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.