Styr­mand fy­ret for druk

BT - - NF ER -

Lyk­ke Wi­borg Christensen

In­de­ha­ve­ren af Den Ma­ri­ti­me Ba­se, der ar­ran­ge­rer tu­re til Ca­ri­bi­en, er­ken­der, at det op­hold, Lucas Es­dorf og Ka­mil­la Win­ding var på, var ’ aty­pisk og in­gen suc­ces’. Han be­kræf­ter, at styr­man­den drak.

Iføl­ge Hen­rik Oxlund blev styr­man­den fy­ret på grund af sit al­ko­hol­for­brug.

» Det er imod an­sæt­tel­ses­vil­kå­re­ne, at man drik­ker på bå­den el­ler drik­ker sig fuld. Der­for blev styr­man­den fy­ret og sendt hjem, « si­ger Hen­rik Oxlund til BT.

Han me­ner, det er for­kert, når de un­ge si­ger, at det var så nemt at få hash på øen.

» Det er ik­ke nem­me­re der end an­dre ste­der, el­ler du kan si­ge, at det er nemt over alt i ver­den. Iføl­ge lov­giv­nin­gen må vi ik­ke for­hin­dre de un­ge i at gå i land, og vi må ik­ke mands­op­dæk­ke dem, « si­ger Hen­rik Oxlund.

Suc­ces­fuldt sam­ar­bej­de

Fre­de­riks­sund Kom­mu­ne op­ly­ser, at man ag­ter at fort­sæt­te sam­ar­bej­det så læn­ge ’ re­sul­ta­ter­ne le­ver op til for­vent­nin­ger­ne’.

Borg­me­ster i Fre­de­riks­sund Jo­hn Sch­midt Andersen ( V) bak­ker op om Den Ma­ri­ti­me Ba­se.

» Jeg bak­ker fuld­stæn­dig op om det til­bud, vi i vis­se til­fæl­de væl­ger at gi­ve nog­le af de hår­de­ste mis­bru­ge­re i kom­mu­nen. Her er der ta­le om un­ge, der for al­vor er kom­met ud på et si­despor, og der­for kræ­ver det og­så no­get sær­ligt at få dem til­ba­ge på ret­te spor. Rent øko­no­misk er det i øv­rigt et til­bud, der sag­tens kan mat­che an­dre an­brin­gel­ses­for­mer,, « si­ger borg­me­ster Jo­hn Sch­midt Andersen ( V).

Pri­sen for op­hol­det er pr. ung godt 63.000 kro­ner om må­ne­den, og det er iføl­ge Fre­de­riks­sund Kom­mu­ne lidt min­dre, end hvad det ko­ster at an­brin­ge un­ge på til­sva­ren­de ste­der i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.