SÅ­DAN DE­LER

Li­am Ny­gaard O’Con­nor

BT - - NF HBILLEE R - For L. O. C.

gå­et igen­nem. Her står bl. a.:

’ Alt, hvad vi hver især ejer ved æg­te­ska­bets ind­gå­el­se, samt alt, hvad vi hver især er­hver­ver un­der æg­te­ska­bet, skal til­hø­re den på­gæl­den­de som skils­mis­se­sæ­re­je og der­for ik­ke de­les i til­fæl­de af se­pa­ra­tion el­ler skils­mis­se.’

En for­mu­le­ring, som gør, at Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler og Li­am O’Con­nor rent juri­disk har le­vet som ugif­te sam­le­ven­de, for­kla­rer ad­vo­ka­ten.

» Det er nok den mest ud­bred­te æg­te­pagts­ty­pe. Man kun­ne og­så kun ha­ve la­det sæ­re­jet om­fat­te en lej­lig­hed, en virk­som­hed el­ler nog­le for­fat­ter­ret­tig­he­der. Men de har valgt en klar ord­ning, så de på man­ge må­der står, som hvis de var ugif­te sam­le­ven­de, « si­ger Ul­rik Grøn­borg.

De­ler hu­set li­ge over

Den 33- åri­ge Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler får så­le­des ik­ke lov at gø­re ind­hug i den for­mue, Li­am O’Con­nor har skabt som mu­si­ker med eget pla­de­sel­skab, si­den han i 2012 kvit­te­de EMI Mu­sic. Sel­ska­bet med nav­net SGMD, der me­get si­gen­de står for ’ SelvGjortMil­li­o­nærDrøm’, hav­de sid­ste år et over­skud på 2,4 mil­li­o­ner. Året for­in­den var der et un­der­skud på en halv mil­li­on, men i 2012 lød over­skud­det på 2,9 mil­li­o­ner, som bl. a. blev skabt på en lu­kra­tiv af­ta­le med tele­kon­cer­nen TDC, der be­tal­te i om­eg­nen af fem mil­li­o­ner for at læg­ge L. O. C. s al­bum på net­tet til fri af­be­nyt­tel­se for al­le.

L. OC. får omvendt hel­ler ik­ke del i den støt vok­sen­de for­ret­ning, hans eks­hu­stru skab­te for snart et år si­den med hjem­mesi­den Chri­Chri. dk, hvor hun dri­ver webs­hop og snart ud­sen­der et print­ma­ga­sin i sam­me navn. Et on­li­ne- uni­vers, som i dag har 56.000 føl­ge­re på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram og en ik­ke ube­ty­de­lig brand­vær­di.

Kun hu­set til de 8,4 mil­li­o­ner, hvo­ri der er re­al­kre­dit­lån på i alt fi­re mil­li­o­ner og et pan­te­brev på 2,7 mil­li­o­ner, skal de­les li­ge over.

» De skal til at ta­ge stil­ling til, hvem der skal bli­ve bo­en­de i hu­set. Hvis in­gen af par­ter­ne øn­sker – el­ler har råd til – at bli­ve bo­en­de, må hu­set sæl­ges. Hvis en af dem vil bli­ve bo­en­de, skal den an­den kø­bes ud. Må­ske har de al­le­re­de talt om det, men det er klart at det kan ri­si­ke­re at gi­ve ue­nig­hed om, hvad hu­set er værd. Man væl­ger ty­pisk at få det vur­de­ret af 1- 2 ejen­doms­mæg­le­re, hvis man ik­ke kan bli­ve eni­ge om vær­di­en, « for­kla­rer Ul­rik Grøn­borg.

De møb­ler, ting og ga­ver, som par­ret har gi­vet hin­an­den, er om­fat­tet af det ind­bo, som de selv skal fin­de ud af at de­le.

» Prin­ci­pi­elt er ind­bo og­så om­fat­tet af sæ­re­jet, hvis man kan fin­de kvit­te­rin­ger­ne, og det er købt for den ene parts mid­ler. Når det er sagt, så vil man of­te an­se ind­bo som fæl­les ef­fek­ter. Man vil ty­pisk ik­ke gå ind og få en ad­vo­kat ind over, hvis det kun dre­jer sig om, hvem der skal ha­ve al­min­de­ligt ind­bo. Det ple­jer æg­te­fæl­ler at hol­de sig for go­de til i en skils­mis­se. En ad­vo­kat kan der­i­mod væ­re vig­tig, hvis man er ue­ni­ge om vær­di­en af hu­set el­ler om, hvem der har ret til at be­hol­de det, « vur­de­rer Ul­rik Grøn­borg.

Fir­ma:

Hvad:

Stif­tet:

Egen­ka­pi­tal:

6,5 mil­li­o­ner i 2014 mod 4,3 mil­li­o­ner i 2013.

2,4 mil­li­o­ner i 2014 mod et un­der­skud på en halv mil­li­on i 2013.

1,2 mil­li­on er per­so­na­leom­kost­nin­ger og 300.000 yder­li­ge­re er truk­ket ud.

Over­skud:

Løn:

Jonas Fjel­ding, ma­na­ger Fir­ma: Selv­mord ApS ( Op­løst) Hvad: Sel­skab dan­net af L. O. C., pro­du­cer Jonas Vestergaard og ban­det Suspekt, der til­sam­men ud­gjor­de rap­grup­pen Selv­mord. Gik i op­løs­ning li­ge­som sel­ska­bet i 2011.

Stif­tet Op­løst: Stif­te­re:

10- 06- 2009 14- 03- 2011

An­dreas Bai Du­e­lund, Li­am Ny­gaard O’Con­nor, Ru­ne Lind­bo Rask, Emil Si­mon­sen og Jonas Vestergaard

5.148 kr. i over­skud på et halvt regn­skab i 2010, ef­ter der var truk­ket 421.720 kr. ud i løn til fem an­sat­te.

Øko­no­mi: DET TJE­NER HAN SI­NE PEN­GE PÅ Ind­gik sam­ar­bej­de

med tele­kon­cer­nen TDC i 2012 om at di­stri­bu­e­re og mar­keds­fø­re sit al­bum.

mil­li­o­ner for sam­ar­bej­det med TDC.

Fik godt fem

Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler og L. O. C. skal skil­les. De­res tals­mand har be­kræf­tet brud­det, men par­ret øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig yder­li­ge­re. Ar­kiv­fo­to: Martin Syl­vest Andersen

SGMD ApS. Står for ’ SelvGjortMil­li­o­nærDrøm’

Pla­de­sel­skab, der har ud­gi­vet hans tre se­ne­ste al­bum.

29. ju­ni 2012

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.