’ Som skøn­he­den og udy­ret’

Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler

BT - - NYHEDER - Book. Pe­ter Øl­holm pham@ bt. dk Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

Pri­sen

for en kon­cert lå på 120.000 kro­ner i 2012.

SÅ STOR ER HAN PÅ DE SO­CI­A­LE ME­DI­ER 100.000 føl­ge­re

har » SGMD « ( SelvGjortMil­li­o­nærDrøm) på bil­led­me­di­et In­s­ta­gram, hvor han kal­der sig # Rap­per & For­san­ger i Dan­marksMestSe­xe­deBand#

har L. O. C. på Fa­ce-

244.000 fans

FOR­RET­NINGS­KVIN­DE

33 år. Født på Fre­de­riks­berg. Brød igen­nem som sku­e­spil­ler i TV3’ s dramaserie 2900 Hap­pi­ness. Har en ba­chel­or i fransk og kom­mu­ni­ka­tion fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School. DET DRI­VER HUN Fir­ma: Stift et: Øko­no­mi:

Chri­Chri 4. marts 2014

In­gen til­gæn­ge­li­ge regn­ska­ber end­nu.

On­li­ne­u­ni­ver­set Chri­Chri. dk, der blev lan­ce­ret i au­gust 2014. På si­den dri­ves og­så webs­hop, og til som­mer kom­mer Chri­Chri som print­ma­ga­sin.

Hvad:

VÆR­DI­ER

Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler har gen­nem åre­ne op­byg­get et kæm­pe per­son­ligt ’ brand’. Æg­te­ska­bet med den hård­kog­te rap­per, L. O. C, gav bran­det en vis kant, men det kun­ne og­så ha­ve ri­si­ke­ret at svær­te det til, for­kla­rer eks­pert.

Hun be­gynd­te som ano­nym dan­se­rin­de i mu­sik­vi­deo­er og er endt med at væ­re et af de var­me­ste kvin­de­li­ge nav­ne i dansk show­bu­si­ness. Vært på ’ Vild med dans’, En del af ’ Li­ve fra Bre­men’- hol­det og an­sig­tet udadtil for mo­de­virk­som­he­der som Neye og Bi­an­co Sko. 241.000 føl­ger hen­de på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram, og me­rit­ter­ne vid­ner om en kvin­de med sit helt eget per­son­li­ge ’ brand’, for­kla­rer bran­din­g­eks­per­ten Kre­sten Schultz Jør­gen­sen, der er di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­virk­som­he­den Le­ad Agen­cy:

» Nog­le kend­te er luft ka­stel­ler, for­di de må­ske kom­mer ud af et re­a­li­ty- show. Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler er et per­son­ligt brand, for­di hun har no­get så gam­mel­dags som en ræk­ke kom­pe­ten­cer. Hun er en frem­ra­gen­de dan­ser. En re­la­tivt dyg­tig sku­e­spil­ler og en ret dyg­tig bu­si­ness- kvin­de, som man­ge un­ge kvin­der ger­ne vil iden­ti­fi ce­re sig med, « si­ger Kre­sten Schultz Jør­gen­sen.

Bran­din­g­eks­per­ten for­kla­rer sam­ti­dig, at æg­te­ska­bet med en af Fir­ma: Se­sam Stift et: 1. ja­nu­ar 2010 Øko­no­mi: En­kelt­mands­virk­som­hed og der­for in­gen til­gæn­ge­li­ge regn­ska­ber.

Iværk­sæt­ter­virk­som­hed, der iføl­ge hen­des Lin­kedIn dæk­ker over hen­des tv- job, for­fat­ter­virk­som­hed og tøj­kol­lek­tio­ner.

Hvad:

dansk mu­siks ’ hår­de dren­ge’ nok gav lidt kulør til hen­des plet­frie brand, men at det po­ten­ti­elt og­så kun­ne true det. L. O. C. har tid­li­ge­re væ­ret in­vol­ve­ret i fl ere volds­sa­ger. Blandt an­det un­der festi­va­len ’ Rock Un­der Broen’ i 2012 i Mid­del­fart, hvor rap­pe­ren blev dømt for vold mod en festi­val­gæst. Sam­ti­dig har han tid­li­ge­re haft pro­ble­mer med al­ko­hol og stoff er. I 2005 gik han dog i be­hand­ling og har væ­ret tør­lagt si­den.

» Skils­mis­sen vil ik­ke på­vir­ke Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­lers brand. Æg­te­ska­bet med L. O. C. gav hen­de no­get kant. Men al­le ved, at L. O. C. er alt an­det end en ve­l­op-

Ud­gav i 2013

ty bog’ på ’ Vild med dans’ 2010- 2012

fra TV2 til SBS TV i 2013, hvor hun blev vært på ’ Det sto­re dat­ings­how’ og dom­mer i ’ Dan­marks næ­ste top­mo­del’. Skift et vur­de­res at ha­ve ind­bragt hen­de to- tre mil­li­o­ner. på ’ Pop­stars’ i 2014

i Sus­an­ne Bi­ers Oscar­no­mi­ne­re­de fi lm ’ Den skal­de­de fri­sør’ i 2012.

Vært Skift ede Dom­mer Med­vir­ke­de

’ Chri­sti­a­nes Beau-

ta­lent­pro­gram ’ Voi­ce – Dan­marks stør­ste stem­me’ i to sæ­so­ner 2011- 2012. Beg­ge hans del­ta­ge­re vandt. Job­bet vur­de­res at ha­ve ind­kas­se­ret ham to mil­li­o­ner kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.