Slip­per bil­ligt fra knust iPad

BT - - NYHEDER - Ama­lie Frøkjær- Rubbås Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

AN­SVAR

Hvis lil­le So­fie el­ler Pe­ter midt i et spil Can­dy Crush kom­mer til at ta­be en af sko­lens iPads på gul­vet, så den går i styk­ker, be­hø­ver du ik­ke selv at fin­de dan­kor­tet frem.

An­ke­næv­net for For­sik­ring slår i en ny ken­del­se fast, at

det ik­ke er for­æl­dre­ne, der skal ha­ve pen­ge op af lom­mer­ne, hvis de­res barn kom­mer til at øde­læg­ger en iPad ud­le­ve­ret af sko­len, op­ly­ser bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen For­sik­ring & Pen­sion tors­dag.

Spørgs­må­let har el­lers for­år­sa­get for­vir­ring blandt for­æl­dre, ele­ver og læ­re­re på sko­ler, der be­nyt­ter sig af tab­lets i un­der­vis­nin­gen og gi­ver bør­ne­ne lov til at ta­ge dem med hjem.

I ken­del­sen un­der­stre­ger An­ke­næv­net, at det er

sko­lens an­svar at dæk­ke ska­der på det un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le, som de

» På al­min­de­ligt dansk be­ty­der det, at det er sko­len selv og ik­ke ele­ven el­ler for­æl­dre­ne, der må pun­ge

de­ligt uheld. Det er en an­den sag, hvis ele­ven har øde­lagt sko­lens ud­styr med vil­je. Så kan man godt bli­ve gjort er­stat­nings­ansvar­lig, « for­kla­rer kon­su­lent Anja Lin­trup Sø­ren­sen fra For­sik­rings­op­lys­nin­gen i en pres­se­med­del­el­se.

pun­ge ud, er, hvis ens barn med vil­je har øde­lagt iPa­den el­ler har væ­ret ufor­sig­ti­ge med den.

» Det kun­ne for ek­sem­pel væ­re, hvis en elev har sko­lens iPad med i to­get, fal­der i søvn, og den så bli­ver stjå­let. Her kan reg­nin­gen en­de hos ele­ven, hvis sko­len ik­ke selv har en for­sik­ring for den slags si­tu­a­tio­ner. Hvis sko­len er for­sik­ret, bli­ver ele­ven ik­ke gjort an­svar­lig, « si­ger Anja Lin­trup Sø­ren­sen.

Hun op­for­drer for­æl­dre til at kon­tak­te be­sty­rel­sen på de­res barns sko­le for at få klar­hed over, om sko­len har en for­sik­ring el­ler ej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.