N SOM 11- ÅRIG

BT - - NYHEDER -

1.

Lil­le Pia Ol­sen gik med bril­ler og var ban­ge for bol­den, når hun spil­le­de hånd­bold.

Pri­vat­fo­to

Pia Ol­sen Dyhr i sit gam­le kvar­ter i Val­lens­bæk. Hun brug­te det me­ste af sin fri­tid i kir­ken og på bi­bli­o­te­ket, mens hen­des far drak sig fuld på Val­lens­bæk Torv. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Jeg mob­be­de ik­ke. Må­ske blev jeg mob­bet lidt. Der var for­skel på at væ­re po­pu­lær el­ler ej, og jeg la­ve­de mi­ne lek­tier og var ek­stremt nør­det. Vi hav­de en læ­rer, der gjor­de ek­stremt me­get for­skel på os fra Val­lens­bæk og så dem, der bo­e­de i vil­la­er­ne ne­de ved stran­den. Det sy­nes jeg, var ek­stremt uret­fær­digt. Han hed Jesper. Jeg gik i 7. el­ler 8. klas­se, og det var en, jeg gik i klas­se med. Jeg kan desvær­re godt hu­ske min før­ste bran­dert. Jeg skul­le til fest i 1. g på Is­høj Gym­na­si­um og hav­de al­drig druk­ket før. Så tog jeg fem øl med, for man skal jo ha­ve no­get med. Men jeg drak dem al­le sam­men selv. Jeg end­te ned at bli­ve kørt hjem i en ind­købs­vogn af en af mi­ne kammerater. Det er er me­get sjæl­dent, jeg drik­ker mig fuld. For no­get tid si­den var jeg til fest med nog­le na­bo­er, hvor jeg fi k to shots, og så blev jeg dår­lig og måt­te gå hjem. Jeg så op til min ku­si­ne Grit, der var su­per klog og god til ma­te­ma­tik – og kun­ne jong­le­re. Jeg skyl­der en und­skyld­ning til min mor, for­di jeg var så hård ved hen­de, den­gang hun for­lod min far. Jeg syn­tes, hun skul­le væ­re ble­vet. Men vi har et tæt for­hold nu. Jeg hav­de en am­bi­tion om at stop­pe den kol­de krig. Jeg var me­get op­ta­get af den og læ­ste bø­ger og så fi lm om den.

Pia i kon­fir­ma­tions­al­de­ren. For­an kir­ken, hvor hun sang i kir­ke­ko­ret og til­brag­te al­le si­ne man­da­ge.

Pri­vat­fo­to

Pia ( øverst tv) som stu­dent og på vej ind i SF. Den di­rek­te år­sag var, at hun var for­nær­met over, at dren­ge­ne ik­ke men­te, pi­ger kan kø­re bil. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.