Dødstal sti­ger ef­ter for­lis

BT - - NF HBILLEE R - Sten Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

65 per­so­ner mel­des nu om­kom­met ef­ter fær­gekæn­trin­gen på Yangtze- flo­den i Ki­na, mens 370 fort­sat sav­nes. Myn­dig­he­der­ne lover fuld åben­hed om ef­ter­forsk­nin­gen

KI­NA

Dødstal­let ef­ter kæn­trings­ka­ta­stro­fen på Yangtze- flo­den i Ki­na sti­ger nær­mest ti­me for ti­me. Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters vi­ser den se­ne­ste op­gø­rel­se, at der er fun­det 65 om­kom­ne, mens 370 fort­sat sav­nes.

Sam­ti­dig lover de ki­ne­si­ske myn­dig­he­der, at der ik­ke vil bli­ve skjult no­get un­der de kom­men­de un­der­sø­gel­ser af år­sa­gen til, at fær­gen kæn­tre­de med 450 per­so­ner om bord nat­ten til tirs­dag.

En stor del af de sav­ne­de me­nes at væ­re in­despær­ret i rum og ka­hyt­ter i den in­der­ste del af kryd­stogts­ski­bet The Ea­stern Star, der kæn­tre­de midt i en or­kan og lag­de sig med bun­den i vej­ret få me­ter fra flod­bred­den. He­le be­gi­ven­heds­for­lø­bet ud­spil­le­de sig ef­ter vid­neud­sagn på un­der to mi­nut­ter.

Kun 14 om­bord­væ­ren­de nå­e­de at red­de sig ud – her­i­blandt ski­bets kap­ta­jn og ma­skin­me­ster, der nu beg­ge af­hø­res af po­li­ti­et.

Vre­de på­rø­ren­de

En 65- årig pas­sa­ger, der miraku­løst over­le­ve­de i en luft- lom­me i ski­bets in­dre, blev ons­dag hen­tet ud af dyk­ke­re.

Fo­re­lø­bi­ge un­der­sø­gel­ser har vist, at ski­bet ik­ke var over­fyldt, og at der var red­nings­ve­ste nok til al­le. Men over­le­ven­de har og­så for­talt, at regn­vand fra det uvejr, der ra­se­de uden­for, strøm­me­de ind i ski­bets in­dre.

Kæn­trin­gen er den vær­ste skibs­ka­ta­stro­fe i Ki­na i 70 år og har ud­løst vre­de og fru­stra­tion hos fa­mi­lie og slægt­nin­ge til of­re­ne. Ons­dag gik vre­de fa­mi­lie­med­lem­mer i et pro­te­stop­tog gen­nem stor­by­en Shang­hai til det rej­se- bu­reau, der hav­de ar­ran­ge­ret det 11 da­ge lan­ge kryd­stogt på Yangtze- flo­den.

Ski­bet var på vej til mil­li­onby­en Chongqing, hvor myn­dig­he­der­ne for en må­ned si­den sik­ker­heds­god­kend­te det – ef­ter at det sid­ste år var ble­vet kas­se­ret.

Det ki­ne­si­ske trans­port­mi­ni­ste­ri­um lover, at der ik­ke vil bli­ve skjult no­get i ef­ter­forsk­nin­gen af for­li­set.

» Vi vil al­drig skju­le fejl, og vi vil ab­so­lut ik­ke dæk­ke over no­get, « si­ger en tals­mand for mi­ni­ste­ri­et, Xu Cheng­gu­ang, iføl­ge Reu­ters.

Red­nings­ar­bej­de­re vi­ser de­res respekt for nog­le af de om­kom­ne ved det tragi­ske fær­ge­for­lis.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.