’’

BT - - NF HBILLEE R - 5.995 kr.

Pris: Go­de tak­ter – men for ano­nym

Of­fi­ce, hvil­ket an­ty­der, at her er ta­le om en com­pu­ter, der eg­ner sig til det dag­li­ge prak­ti­ske ar­bej­de. Trods den lidt be­sked­ne be­styk­ning ( i3- pro­ces­sor) har Abook al­li­ge­vel en fin ha­stig­hed i vo­res testsu­i­te, og det skyl­des ik­ke mindst, at den har en 240 GB ssd- disk, der gi­ver et ek­stra pift. Ga­m­ing og an­dre tun­ge mul­ti­me­di­e­ting skal du dog ik­ke sat­se på, for com­pu­te­ren har blot 4 GB hukom­mel­se. Det er i un­der­kan­ten, men den hur­ti­ge ssd- disk kan bru­ges som re­ser­ve­hukom­mel­se. Man­ge vil nok sup­ple­re den­ne pc med en ek­stern hard­disk.

om In­tels nye Haswell- chip­sæt, og det gi­ver en ma­ski­ne, der trods en på pa­pi­ret svag i3- pro­ces­sor har fin ydel­se til al­le amin­de­li­ge op­ga­ver. Den fø­les kvik, når der sur­fes el­ler åb­nes sto­re, halv­tun­ge do­ku­men­ter.

Den­ne Abook har til­nav­net

Abook er byg­get op

Ta­sta­tu­ret er og­så godt

og læk­kert at skri­ve på, hvil­let of­te er en over­set de­tal­je. Sam­let set en for­nuf­tig com­pu­ter til al­le de mest al­min­de­li­ge op­ga­ver. Ik­ke su­per, ik­ke dår­lig, men o. k. og lidt ano­nym. Dog pro­ble­ma­tisk med pri­sen, der lig­ger 500 kro­ner over den på man­ge må­der frem­ra­gen­de Dell.

Kva­li­tet­sind­tryk Bru­ger­ven­lig­hed Funk­tio­ner Ydel­se Pris

SAM­LET VUR­DE­RING

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.