’’

BT - - NF HBILLEE R - 5.490 kr.

Pris: Mas­ser af po­wer for pen­ge­ne

er den­ne Dell In­spiron te­stens kvik­ke­ste. Og du får rig­tig me­get og god ’ ær­lig’ bær­bar for pen­ge­ne. Der er da og­så ta­le om en mo­del, som har væ­ret dy­re­re og er sat ned i pris. Det be­ty­der dog ik­ke for­æl­det ind­mad. Du får en i7- pro­ces­sor. Det har især be­tyd­ning, når du skal la­ve op­ga­ver, hvor der skal knu­ses man­ge tal. Gra­fik­kor­tet er en stan­dard­ty­pe, så når ma­ski­nen al­li­ge­vel er ri­me­lig god til at træk­ke spil og kø­re mul­ti­me­di­e­op­ga­ver, skyl­des det især den hur­ti­ge pro­ces­sor.

en god stør­rel­se, når der skal ar­bej­des fra skri­ve­bor­det hjem­me el­ler kon­to­ret. Op­løs­nin­gen på 1920 x 1080 pixel er ik­ke im­po­ne­ren­de, men god­kendt. In­spiron har læn­ge­re ræk­ke­vid­de end de øv­ri­ge pc’er i te­sten. Den­ne com­pu­ter var den ene­ste, der kun­ne fast­hol­de Wi- Fi- for­bin­del­sen til rou­te­ren in­de i hu­set, da vi be­væ­ge­de os uden­for i ha­ven.

Må­lt i ren ydel­se

Skær­men har med si­ne 15,6”

Skær­men tå­ler til gen­gæld ik­ke

ly­sind­fald så godt, som vi op­le­ver med Asus, men dog bed­re end Me­dion. Des­u­den er det ær­ger­ligt, at ta­ster­ne fø­les lidt for små. Man ram­mer let ved si­den af. Vi hav­de fo­re­truk­ket, at man hav­de skrot­tet det nu­me­ri­ske ta­sta­tur og gjort plads til ta­ster i ’ vok­sen­stør­rel­se’. Til gen­gæld er chas­si­set læk­kert. Dell er en stor og halv­tung ma­ski­ne, en æg­te so­lid hver­dags­ma­ski­ne.

Kva­li­tet­sind­tryk Bru­ger­ven­lig­hed Funk­tio­ner Ydel­se Pris

SAM­LET VUR­DE­RING

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.