’’

BT - - TEST - 4.999 kr.

Pris: Fin un­der­hold­nings cen­tral

En stor HD- skærm og højt­ta­le­re

til at bak­ke bil­le­det op gør sam­men med det ind­byg­ge­de dvd- drev HP’en til en ren un­der­hold­nings­ma­ski­ne. Skær­men har me­get kla­re far­ver og er klart bedst til fi l og bil­le­der, men ik­ke eg­net til kri­tisk bil­led- el­ler vi­de­ore­di­ge­ring.

Hvor Me­dion er me­re ren­dyr­ket ga­m­ing

, er HP me­re ren­dyr­ket un­der­hold­ning. Den go­de lyd fra Be­ats Au­dio- kredslø­be­ne kom­mer til ud­tryk som en ho­mo­gen og ret kraft fuld lyd fra de ind­byg­ge­de højt­ta­le­re – og i end­nu hø­je­re grad via et sæt ho­ved­te­le­fo­ner.

com­pu­ter til en o. k. pris. Som hver­dags­sli­der gi­ver Dell me­re me­ning, da den er bed­re og hur­ti­ge­re til al­min­de­li­ge pro­gram­mer. Men står den på ek­stra ma­ski­ne til som­mer­hu­set, hvor der og­så skal strea­mes, el­ler til te­e­na­ge­ren, der skal ha­ve en com­pu­ter, som bå­de kan hånd­te­re sko­len og un­der­hold­nin­gen, er den­ne pc ik­ke uin­ter­es­sant. Med en vægt på 2,2 kg og en 15,6” stor skærm, er HP’en lidt stor til en hel dag i ryg­sæk­ken, men til og fra sko­le el­ler job går det fi nt.

HP er på al­le må­der en top­mo­der­ne Kva­li­tet­sind­tryk Bru­ger­ven­lig­hed Funk­tio­ner Ydel­se Pris

SAM­LET VUR­DE­RING

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.