’’

BT - - TEST - 5.995 kr.

Pris Tynd skøn­hed med fl ot skærm

Med 13,3”- skærm, In­tels ny­e­ste pro­ces­sor og en vægt

Asus ram­mer dog vo­res pris­punkt

spot- on med 5.995 kro­ner, og i den pak­ke får du den nye M- pro­ces­sor, der ud­mær­ker sig ved høj ha­stig­hed ( hur­ti­ge­re end Co­re i5) og lavt strøm­for­brug. Der loves da og­så bat­te­ri­tid op mod 10 ti­mer. I prak­tisk brug er Asus ret fan­ta­stisk at ar­bej­de med. Ud over den hø­je mo­bi­li­tet ny­der vi den ek­stremt præ­ci­se tou­ch­pad, der sam­men med skær­mens hø­je op­løs­ning be­ty der, at du kan ram­me ret præ­cist.

Des­u­den le­ve­rer Asus- ma­ski­nen en skøn kva­li­tets­fø­lel­se:

ta­sta­tu­ret, over­fl aden, ma­te­ri­a­ler­ne. Læg der­til den me­get lækre skærm, som har en me­get høj de­tal­je­ring grun­det den hø­je op­løs­ning, men og­så en ev­ne til at kun­ne vi­se far­ver vir­ke­lig nu­an­ce­ret. Det er svært at fi nde no­get at ud­sæt­te på den­ne nyhed. Men der er små­ting: For ek­sem­pel er du nødt til at bru­ge en adap­ter til et­her- net- stik­ket, som der ik­ke er plads til på grund af det ty nde design. Det er ik­ke en de­ci­de­ret ga­m­ing­ma­ski­ne, men den kan godt træk­ke spil og ud­fø­re mul­ti­me­di­e­op­ga­ver.

Kva­li­tet­sind­tryk Bru­ger­ven­lig­hed Funk­tio­ner Ydel­se Pris

SAM­LET VUR­DE­RING

på blot 1,2 ki­lo kan Asus ZenBook sag­tens væ­re med. Alt oser af luksus i den blot 12,3 mm ty nde bær­ba­re. Det er et un­der­spil­let design, der sam­men med de små di­men­sio­ner gi­ver min­del­ser om com­pu­te­re til pri­ser om­kring 10.000 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.