Lang, lun og

Der bli­ver brug for shorts, T- shirt og sol­bril­ler i grund­lovs­fe­ri­en, lover DMI

BT - - NF ER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

VEJ­RET

Der er ud­sigt til isv­af­ler og grill un­der smuk blå him­mel i den før­ste del af grund­lovs­fe­ri­en, hvor det man­ge ste­der i lan­det bli­ver rig­tigt som­mer­vejr og lo­kalt helt op til 25 gra­der.

Da­gen i dag bli­ver præ­get af sol fra oven og lun luft over he­le Dan­mark. Dog med en del la­ve­re tem­pe­ra­tu­rer ved syd- og sy­døst­vend­te ky­ster.

» Det bli­ver en flot grund­lovs­dag med sol og pæ­ne tem­pe­ra­tu­rer. Men og­så med sto­re for­skel­le i tem­pe­ra­tur alt af­hæn­gig af, hvor i lan­det man be­fin­der sig, « si­ger Hen­ning Gis­se­lø, vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log ved DMI.

Tre ge­ne­ra­tio­ner Andersen i H. C. An­der­sens by: Mette Andersen, Anders Andersen og knap to år gam­le Jo­se­fi­ne Andersen nød i går so­len ved sko­vsø­en i Oden­se. Det har de iføl­ge DMI og­så mu­lig­hed for at gø­re det næ­ste par da­ge, in­den vej­ret igen slår om, og vi får la­ve­re tem­pe­ra­tu­rer. Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.