Lys we­e­kend

BT - - NYHE­DER -

Mens vi al­le kan ny­de so­len i dag, vil søn­derjy­der­ne væ­re ek­stra be­gun­sti­get, idet tem­pe­ra­tu­ren i den del af lan­det top­per for da­gen med om­kring 25 gra­der.

Lum­mer lør­dag

I den øv­ri­ge del af lan­det vil tem­pe­ra­tu­ren lig­ge mel­lem 17 og 22 gra­der, og der er ik­ke be­hov for at ha­ve pa­raply og regnjak­ke in­den for ræk­ke- vid­de, for DMI lover tørt vejr frem til lør­dag, hvor vin­den går over i vest.

Men det bli­ver iføl­ge bå­de DMIs og TV2 Vej­re­ts prog­no­ser og­så varmt og vis­se ste­der di­rek­te lum­mert lør­dag, men igen vil der væ­re sto­re for­skel­le i tem­pe­ra­tu­ren fra den øst­li­ge til den ve­st­li­ge del af Dan­mark.

Øst for Sto­re­bælt kan tem­pe­ra­tu­ren sni­ge sig helt op mod 25- 26 gra­der, mens der vest for bæl­tet højst nås godt 15- 20 gra­der.

De la­ve­re tem­pe­ra­tu­rer over Jyl­land og Fyn skyl­des, at der al­le­re­de fra først på da­gen træk­ker en kold­front med regn og tor­den ind fra vest.

Sidst på ef­ter­mid­da­gen lør­dag er det så det øst­li­ge Dan­mark, der ram­mes af kold­fron­ten, hvor­ef­ter tem­pe­ra­tu­ren og­så fal­der der.

Søn­dag ly­der vars­let på me­re blæst og usta­bilt vejr, men der er dog sta­dig mu­lig­hed for at få brug for sol­bril­ler­ne på grund­lovs­fe­ri­ens sid­ste dag.

Til gen­gæld er den lu­ne som­mer­var­me, som ind­le­der den for­læn­ge­de we­e­kend, på vej væk med tem­pe­ra­tu­rer mel­lem 12 og 17 gra­der over he­le lan­det, og vi går der­ef­ter igen køli­ge­re da­ge i mø­de.

Pe­ter Glas­dam, Sø­ren Søn­der­gaard Pe­der­sen, og i bag­grun­den Fre­de­rik­ke Leth og Mads La­de­fo­ged går al­le i 3. g. på HTX- ud­dan­nel­sen på Kold Col­le­ge i Oden­se. I går ef­ter­mid­dag tog de et pust fra ek­sa­mens- læs­nin­gen med et spil Uno i so­len på en­gen ved sko­vsø­en i det idyl­li­ske Fru­ens Bø­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.