Po­li­ti­ke­ren: Li­ge­stil­lings­de­bat­ten bør hand­le om ind­van­drer­kvin­der

BT - - KF R -

IND­VAN­DRE­RE

» Det er vig­tigt at mar­ke­re og fejre 100- års­da­gen for dan­ske kvin­ders val­get, for det min­der os om, hvor hel­di­ge vi er, og at vi skal sæt­te pris på vo­res val­gret og vo­res stem­me, « si­ger den kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ker Mai Merca­do.

» I dag er det jo helt utæn­ke­ligt at fo­re­stil­le sig ik­ke at ha­ve val­gret, men der er sta- dig­væk folk i an­dre lan­de, der vil­le gi­ve de­res liv for at få lov til at stem­me til de­mo­kra­ti­ske valg, « si­ger hun.

Men hun øn­sker ik­ke en fi ft y- fi ft y køns­for­de­ling i Fol­ke­tin­get, som det er fo­re­slå­et af nog­le.

» Man skal ik­ke stem­me kvin­der ind, for­di de er kvin­der, men nu­an­cer­ne er vig­ti­ge, og selv om jeg me­ner det sam­me som mi­ne mand­li­ge kol­le­ger i par­ti­et, så ud­tryk­ker jeg mig på en an­den må­de, end de gør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.