N i stem­me­bok­sen

Kvin­der og val­gret – her er bø­ger­ne

BT - - KULTUR - To­mor­rowland: A Wor­ld.. Aven­gers: Age of Ul­tron Fra ’ Dit navn er kvin­de’. Fo­to: DFI

3. Ky­go

Sto­le the show

’ Fri­hed, lig­hed, stem­me­ret’.

Hi­sto­risk do­ku­men­tar­fi lm, der via gam­le fo­to­gra­fi er, sa­ti­ri­ske teg­nin­ger, ar­kiv­fi lm og nye op­ta­gel­ser le­ven­de­gør den hår­de og se­je kamp, der gik for­ud for kvin­ders stem­me­ret.

’ Rød­strøm­per - en ka­val­ka­de af kvin­de­fi lm’.

’ Dit navn er kvin­de’.

Fil­mens em­ne er kvin­dens stil­ling i det mo­der­ne sam­fund. Den for­sø­ger blandt an­det at se, hvor­vidt den li­ge­stil­ling mel­lem kvin­den og man­den fun­ge­rer.

’ Vo­res lyk­kes fj en­der’.

’ Kvin­de­festi­val ’ 74’.

En repor­tage­fi lm om ver­dens før­ste kvin­de­festi­val i Kø­ben­havn i 1974. Den var ar­ran­ge­ret af Rød­strøm­pe­be­væ­gel­sen og hav­de til for­mål at kon­tak­te og in­for­me­re et langt bre­de­re ud­snit af be­folk­nin­gen. Fil­me­ne kan le­jes via

film­cen­tra­len. dk

Fra ’ Rød­strøm­per - en ka­val­ka­de af kvin­de­film’. Den­ne ka­val­ka­de er bå­de kvin­de­hi­sto­rie og kvin­de­be­væ­gel­sens hi­sto­rie. Den in­de­hol­der ci­ta­ter fra om­kring 20 fi lm, der er op­stå­et me­re el­ler min­dre som ud­tryk for græs­rød­ders øn­ske om at...

Ma­la­lai Joya er en 28- årig kvin­de fra Af­g­ha­ni­stan. Fil­men føl­ger hen­des valg­kamp i 2005 op til det før­ste de­mo­kra­ti­ske par­la­mentsvalg i Af­g­ha­ni­stan i år­ti­er.

I Bun­delk­hand i In­di­en er en re­vo­lu­tion i sin vor­den blandt de fat­tig­ste af de fat­ti­ge. De fy­ri­ge kvin­der i Gu­la­bi Gang gi­ver sig selv helt og fuldt for at ta­ge kam­pen op mod køns­be­stemt vold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.