Pro­blem­knu­se­ren

BT - - NAVNE - Tri­ne Munk- Pe­ter­sen tmp@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går:

70 ÅR I DAG

Ope­ra­san­ger Gert Hen­ning- Jensen hu­sker ty de­ligt den ok­to­ber­dag i 1992.

» Det var midt un­der prø­ver­ne på ’ Bar­be­ren i Se­vil­la’, og vi var nå­et til det sted, hvor Gre­ven er for­klædt som sol­dat. Jeg stod i fuldt or­nat med sa­bel og det he­le, da vi blev in­tro­du­ce­ret for den­ne de­par­te­ments­chef fra For­svars­mi­ni­ste­ri­et – ja, net­op For­svars­mi­ni­ste­ri­et – der skul­le væ­re vo­res nye chef. No­gen sag­de for sjov: ’ Er han en af di­ne ven­ner?’ In­gen af os ane­de, hvem han var. Men hen ad vej­en blev han fak­tisk min ven. «

Der gik et chok gen­nem de hi­sto­ri­ske byg­nin­ger på Kon­gens Nytorv, da Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters be­sty­rel­se med Ni­els- Jør­gen Kai­ser i spid­sen valg­te den den­gang 47- åri­ge Mi­cha­el Chri­sti­an­sen, en kar­ri­e­re­em­beds­mand uden mind­ste er­fa­ring med te­a­ter og te­a­ter­folk, til po­sten som na­tio­nals­ce­nens øver­ste le­der.

Nye to­ner fra fø­rer­bun­ke­ren

Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter var på det tids­punkt præ­get af in­ter­ne kon­fl ik­ter, øko­no­misk ka­os og et vir­var af for­skel­li­ge overenskom­ster. Nu skul­le der ryd­des op.

No­get kær­lig­heds­for­hold blev det langt­fra de før­ste man­ge år. Me­d­ar­bej­der­ne mær­ke­de hur­tigt, at den nye mand på po­sten var af en helt an­den ka­li­ber end for­gæn­ge­ren Bo­el Jør­gen­sen, der var ble­vet fy­ret få må­ne­der før. Det var ik­ke ba­re de to sab­ler, vist­nok en af­skeds­ga­ve fra For­svars­mi­ni­ste­ri­et, der var kom­met op på de ok­se­blod­s­far­ve­de væg­ge i di­rek­tør­kon­to­ret, som hur­tigt blev om­døbt til ’ fø­rer­bun­ke­ren’. Det var i høj grad og­så Mi­cha­el Chri­sti­an­sens kon­tan­te, nær­mest bryske fa­con og til ti­der bruta­le le

del­ses­stil. Og ik­ke mindst de sto­re om­vælt­nin­ger i or­ga­ni­sa­tio­nen, der skab­te ut­ryg­hed og fi k man­ge til at fryg­te for de­res job.

Men Mi­cha­el Chri­sti­an­sen fi k styr på øko­no­mi­en, fi k ryd­det op og mo­der­ni­se­ret or­ga­ni­sa­tio­nen – og han end­te med at fo­rel­ske sig i te­a­tret. Bå­de helt bog­sta­ve­ligt, nem­lig i sku­e­spil­le­ren Be­ne­dik­te Han­sen, som han blev gift med i 1998 og var sam­men med ind­til 2007. Og i kun­sten, som han fi k sta­dig stør­re for­stå­el­se og respekt for.

16 år blev det til i chefk on­to­ret på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. 16 år, der bå­de æn­dre­de te­a­tret og Mi­cha­el Chri­sti­an­sen selv og lag­de grun­den til den næ­sten iko­n­ag­ti­ge sta­tus, han ny­der i dag.

Selv ser han det som sin stør­ste be­drift , at han fi k gen­nem­trum­fet op­fø­rel­sen af Sku­e­spil­hu­set, hvor bå­de tids­plan og bud­get blev over­holdt til punkt og prik­ke. Den stør­ste fru­stra­tion var nok, at Mær­sk Mc- Kin­ney Møller på­dut­te­de te­a­tret et ope­ra­hus, som Mi­cha­el Chri­sti­an­sen ik­ke men­te, at or­ga­ni­sa­tio­nen hav­de råd til at dri­ve. Hvil­ket eft er­ti­den jo og­så har vist, at han hav­de ret i.

Præst el­ler psy­ki­a­ter

Som ung drøm­te Mi­cha­el Chri­sti­an­sen om at bli­ve en­ten præst el­ler psy­ki­a­ter. Men valg­te ju­ra­en med spe­ci­a­le i straf­fe­ret og en kar­ri­e­re som em­beds­mand, først som af­de­lings­chef i Justits­mi­ni­ste­ri­et, hvor han si­de­lø­ben­de i seks år var for­mand for Djøf, der­på som de­par­te­ments­chef i For­svars­mi­ni­ste­ri­et, hvor han bl. a. blev for­mand for For­svars

kom­mis­sio­nen af 1988.

Nem Si­de­lø­ben­de med chef­po­sten på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter ind­t­og han en lang ræk­ke be­sty­rel­ses­po­ster, bl. a. som for­mand for Sund og Bælt Hol­ding, Øre­sund­s­konsor­ti­et, Sto­re­bælts­for­bin­del­sen, J. Lauritzen Hol­ding m. fl . Og da han i 2008 for­lod Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter var det til en af dansk kul­tur­livs mest magt­ful­de po­ster, nem­lig som for­mand for DRs be­sty­rel­se.

End­nu en gang kom Mi­cha­el Chri­sti­an­sen til en or­ga­ni­sa­tion i kri­se. DR var på det tids­punkt hårdt ramt af be­spa­rel­ser i kølvan­det på byg­ge­skan­da­len i DR- by­en, og igen mar­ke­re­de han sig som en hand­le­kraft ig, ka­ris­ma­tisk og me­get syn­lig le­der. Han er bredt an­er­kendt for si­ne ana­ly­ti­ske ev­ner og sin au­to­ri­tet som mø­de­le­der. Det si­ges om ham, at han al­le­re­de in­den et be­sty­rel­ses­mø­de oft e har for­ud­sagt mø­de­ts kon­klu­sion. Og selv om dis­kus­sio­nen til ti­der er bå­de lang­va­rig og høj­rø­stet, en­der han næ­sten

al­tid med at

Svær

Dit svar: kun­ne kon­klu­de­re net­op det, som han på for­hånd hav­de be­slut­tet, sam­ti­dig med, at al­le fø­ler, at de er ble­vet hørt.

Den lil­le Na­po­leon

Tro­en på, at han kan sty­re tin­ge­ne, kan dog og­så vi­se sig som en svag­hed. Når ube­lej­li­ge sa­ger duk­ker op – f. eks. dis­kus­sio­nen om an­sva­ret for de vold­som­me bud­ge­tover­skri­del­ser ved sid­ste års Me­lo­di Grand Prix, kri­tik­ken af ned­læg­gel­sen af Un­der­hold­nings­Or­ke­stret og af DRs sto­re dra­ma­sats­ning ’ 1864’ – skin­ner den gam­le em­beds­mand­skul­tur sta­dig igen­nem, hvor pro­ble­mer lø­ses bag luk­ke­de dø­re, og be­slut­nin­ger­ne ik­ke er til disk u s s i on. Ik­ke for i n g e n - ting er ’ Den lil­le Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. Na­po­leon’ et af Mi­cha­el Chri­sti­an­sens man­ge øge­nav­ne.

At han og­så er en per­son med man­ge og al­si­di­ge in­ter­es­ser, ses ik­ke mindst af de yderst for­skel­lig­ar­te­de besty­rel­ser, han sid­der i – de fl este som for­mand – ved si­den af for­mand­spo­sten i DR. Fra Dansk Re­tur­sy­stem til Aar­hus Uni­ver­si­tet, Ja­zzhus Mont­mart­re, ar­ki­tekt­fi rma­et Ham­mer & Lassen og Da­nish Fas­hion In­sti­tu­te. Men sta­dig med sit pri­mæ­re fo­kus på sce­ne­kun­sten, hvor han bl. a. sid­der i be­sty­rel­sen for fl ere min­dre dan­ske te­a­tre for­u­den Kung­liga Ope­ran i Sto­ck­holm og Den Nor­ske Ope­ra. Og så blev han sid­ste år ud­nævnt til for­mand for ve­der­lagskom­mis­sio­nen, der skal re­gu­le­re bl. a. fol­ke­tings­po­li­ti­ker­nes løn­nin­ger. En gor­disk knu­de, det uden tvivl kræ­ver en pro­blem­knu­ser som Mi­cha­el Chri­sti­an­sen at lø­se.

Han fær­des hjem­me­vant bå­de i po­li­ti­ker- og er­hvervskred­se, men el­sker og­så at nørk­le hjem­me på går­den i Græ­sted, som han køb­te i 2004 for at ska­be et sam­lings­sted for børn og bør­ne­børn.

Mi­cha­el Chri­sti­an­sen er gen­nem åre­ne ble­vet de­ko­re­ret med fl ere bå­de dan­ske og uden­land­ske or­de­ner. I april modt­og han en af Dan­marks fi ne­ste or­de­ner, stor­kor­set af Dan­ne­brog. Pri­vat dan­ner han par med ad­vo­kat Sus­an­ne Hu­stedAn­der­sen.

Han kom fra For­svars­mi­ni­ste­ri­et, var i 16 år chef for Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter og sid­der nu som for­mand for DRs be­sty­rel­se. Mi­cha­el Chri­sti­an­sen gik fra ano­nym em­beds­mand til at bli­ve en af de mest magt­ful­de per­so­ner i dansk kul­tur­liv. Ar­kiv­fo­to: Sisse Stroy­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.