Thu­res ned­t­ur

BT - - TV - KOMEDIE

Jesper Jensen ( Thu­re Lind­hardt) er suc­ces­rig sæl­ger i en vels­murt it- virk­som­hed, hvor han ik­ke vi­ger til­ba­ge for at bru­ge ufi ne me­to­der for at nå si­ne salgs­mål. Hen­syn er ik­ke et ord, der ind­går i Jes­pers ord­bog, men det gør til gen­gæld en uen­de­lig ræk­ke cool ven­din­ger og for­mu­le­rin­ger, som han over­le­gent be­nyt­ter for at hæ­ve sig selv over pøb­len. Jesper ken­der ik­ke til ne­der­lag, og som ved­hol­den­de in­de­ha­ver af tit­len ” Må­ne­dens sæl­ger” har han hel­ler ik­ke grund til an­det. Men en dag ram­mer uover­vin­de­lig­he­den og selvsik­ker­he­den ham som en boo­me­rang i an­sig­tet og han ta­ber alt det, han har byg­get op: s it go­de job, f or­hol­det til sin smuk­ke kæ­re­ste ( Be­a­te Bil­le) og kø­re­kor­tet! He­le kort­hu­set fal­der sam­men, og da han i til­gift bli­ver idømt sam­fund­stje­ne­ste på den lo­ka­le gen­brugs­sta­tion, er ne­der­la­get og yd­my­gel­sen to- tal. Med al­le pa­ra­der­ne op­pe klyn­ger Jesper sig til det sid­ste levn fra sin gam­le til­væ­rel­se - sin stolt­hed! Men den går ba­re ik­ke på gen­brugs-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: plad­sen, hvor den krakil­ske le­der, Theo­dor ( Troels Ly­by), sty rer tin­ge­ne. ( TV 2)

Martin Bryg­mann som kø­re­læ­ren og Thu­re Lind­hardt som den des­pe­ra­te Jesper i Ras­mus Hei­des komedie ” Blå mænd” fra 2008. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.