DAN­MARK VIN­DER 4- 2 OVER USSR

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 30 år si­den 1985:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er sa­ger om­kring juri­di­ske an­lig­gen­der, ud­land, rej­ser el­ler no­get, som har med kur­ser el­ler ud­dan­nel­se at gø­re, som er ak­tu­elt i dag. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det er en god idé at vi­se di­ne æg­te fø­lel­ser og si­ge det, som lig­ger dig på hjer­te. Det er en dag, hvor du vil op­le­ve fl ere over­ra­skel­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er mas­ser af go­de vin­de på din vej. Det er sna­re­re op til dig at ud­nyt­te de mu­lig­he­der, som rent fak­tisk lig­ger li­ge for­an næ­sen af dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor der er ro­man­tik i luft en. Det kan sag­tens væ­re en dag, hvor du f. eks. mø­der den ene­ste ene. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er ik­ke helt den ro og har­moni om­kring dig, som du kun­ne øn­ske dig. Til gen­gæld er det en god dag til at væ­re idérig og im­pulsiv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du ved godt, hvor me­get sty rke du i vir­ke­lig­he­den har, og det er du stolt af. Du går og pøn­ser på en ny ar­bejds­mæs­sig mu­lig­hed. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du går og har nog­le tan­ker om­kring rej­ser og ud­land el­ler in­ter­es­ser derom­kring. Det er og­så en dag, hvor du vil op­le­ve ret­fær­dig­hed. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Jo me­re du gi­ver dig selv lov til at kom­me vi­de­re i dit liv og ta­ger de nød­ven­di­ge skridt der­til, jo bed­re vil du ha­ve det med dig selv. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**

194). ( Svær 47). ( Mid­del 67). ( Nem

Dan­marks fod­bold­lands­hold be­sej­rer i en un­der­hol­den­de kamp Sov­je­tu­ni­o­nen 4- 2 i Idrætspar­ken. Pre­ben Elkjær og Mi­cha­el Laud­rup scorer hver to af de fi­re dan­ske mål. Pre­ben Elkjær scorer et af si­ne to mål. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.