Kam­pen om mag­ten Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Hel­le Thor­ning- Sch­midt mø­des i en di­rek­te de­bat- du­el ’’

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk TV2s Ce­ci­lie Beck

Bå­de Hel­le Thor­ningS­ch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen er van­vit­tig go­de til at ta­le. Men de er og­så go­de til at ta­le udenom

FOL­KE­TINGS­VALG

Det er Ce­ci­lie Beck, der igen skal hol­de styr på bå­de em­ner og ta­le­tid, når de to par­ti­le­de­re, Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) og Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S), skal de­bat­te­re i TV2s di­rek­te pro­gram ’ Top­mø­det’. Og Ce­ci­lie er­ken­der, at det ik­ke nød­ven­dig­vis bli­ver let.

» De er beg­ge fan­ta­stisk pro­fes­sio­nel­le. Bå­de Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen er van­vit­tig go­de til at ta­le. Men de er og­så go­de til at ta­le udenom. Og der­for bli­ver det min for­nem­ste op­ga­ve at få dem til at ta­le i kon­kre­te løs­nings­mo­del­ler. «

Iføl­ge Ce­ci­lie Beck kom­mer me­get af de­bat­ten på tors­dag til at hand­le om sund­heds­væ­se­net. Det vil dre­je sig om kræft­be­hand­ling, ven­te­ti­der og pri­ser på me­di­cin.

Og trods den sto­re ud­for­dring fryg­ter Ce­ci­lie ik­ke po­li­ti­ker­nes ev­ne til at ta­le udenom og bru­ge bre­de og der­med me­nings­lø­se flos­k­ler.

» For mig har det al­tid væ­ret un­der­ligt let at hol­de mi­ne eg­ne me­nin­ger uden­for. Det er nær­mest som et skak­spil. Selv­om jeg selv­føl­ge­lig har mi­ne eg­ne hold­nin­ger, står det al­tid ly­sen­de klart, hvad det næ­ste spørgs­mål skal væ­re, « si­ger Ce­ci­lie, der selv­føl­ge­lig ik­ke er helt ale­ne over­for de to top­po­li­ti­ke­re, der igen kæm­per om stats­mi­ni­ster­po­sten.

I øret har den er­far­ne stu­di­e­vært og ord­s­ty­rer så­le­des sin re­dak­tør, der og­så hol­der øje med ta­le­ti­den.

» Det bli­ver spæn­den­de, « lover Ce­ci­lie Beck. TV2 TORS­DAG 20.00 ’ TOP­MØ­DET’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.