Til­ba­ge i var­men

Iføl­ge The Sun vil McLa­ren drop­pe But­ton og hen­te Ke­vin Magnus­sen til­ba­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ÅB­NING Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Ke­vin Magnus­sen kan væ­re på vej til at skub­be Jen­son But­ton ud hos McLa­ren ef­ter den­ne sæ­son, hvor dan­ske­ren iføl­ge The Sun er fa­vo­rit til at over­ta­ge bri­tens For­mel 1- ra­cer.

Selv­om det kun er et halvt år si­den, at McLa­ren valg­te at sat­se på 35- åri­ge Jen­son But­ton frem­for 22- åri­ge Ke­vin Magnus­sen, bli­ver der nu så­et stor tvivl om eng­læn­de­rens jobsik­ker­hed, når ka­len­der­å­ret vi­ser 2016.

Iføl­ge avi­sen The Sun er le­del­sen hos McLa­ren al­le­re­de i gang med at plan­læg­ge, hvor­dan For­mel 1- tea­met skal se ud i den kom­men­de sæ­son, og her er der an­gi­ve­ligt in­ter­es­sant nyt set med dan­ske For­mel 1- bril­ler.

Så­le­des er­fa­rer avi­sens fa­ste For­mel 1- skri­bent, Ben Hunt, at be­sty­rel­ses­for­mand Ron Den­nis og re­sten af le­del­se går med se­ri­ø­se tan­ker om at drop­pe den i For­mel 1- sam­men­hæng al­dren­de Jen­son But­ton og er­stat­te ham med dan­ske Ke­vin Magnus­sen.

In­ter­nt i tea­met skul­le Ke­vin Magnus­sen ha­ve ef­ter­ladt sig et so­lidt ind­tryk fra sin de­but­sæ­son i For­mel 1, li­ge­som han og­så skul­le væ­re en sær­de­les po­pu­lær skik­kel­se blandt tea­mets an­sat­te og hos be­sty­rel­ses­for­mand Ron Den­nis.

Sam­ti­dig skul­le det og­så ta­le for Ke­vin Magnus­sen, at han er bå­de ung og bil­lig, og han der­med vil ud­gø­re et bil­ligt og stærkt al­ter­na­tiv til span­ske Fer­nan­do Alonso i den an­den ra­cer.

Pres­ses bag­fra

Det er Jen­son But­tons al­der, som pri­mært ta­ler imod eng­læn­de­rens frem­tid hos McLa­ren, der sam­men med mo­tor­part­ne­ren Hon­da er i fuld gang med at ska­be grund­la­get for et langt og suc­ces­rigt sam­ar­bej­de i de kom­men­de år i For­mel 1.

Ke­vin Magnus­sen pres­ses dog selv bag­fra, hvor McLa­rens ud­vik­lings­kø­rer, bel­gi­e­ren Stof­fel Van­do­or­ne, og­så kan kom­me i spil. 23- åri­ge Van­do­or­ne er pt. en stor suc­ces i GP2- klas­sen, som han fø­rer

For­ud­si­gel­sen i The Sun kom­mer, kun en uge ef­ter Ron Den­nis og Ke­vin Magnus­sen var på char­meof­fen­siv sam­men i Dan­mark, hvor For­mel 1- bos­sen igen op­for­dre­de det dan­ske er­hvervs­liv til at bak­ke Ke­vin Magnus­sen op øko­no­misk. Ron Den­nis åb­ne­de dog og­så for, at Ke­vin Magnus­sen kan få et læ­re­år og bli­ve ud­lånt til et an­det For­mel 1- team i 2016.

Ke­vin Magnus­sen for­tal­te i den­ne uge til BT, at han al­ler­helst vil kø­re for McLa­ren næ­ste år, men at et læ­re­år hos et an­det team godt kun­ne bli­ve en løs­ning, hvis McLa­ren fort­sæt­ter med Jen­son But­ton og Fer­nan­do Alonso. Han be­skrev sam­ti­dig sin chan­ce for et McLa­ren- sæ­de som ’ små’ i 2016.

Jen­son But­ton er i gang med sit før­ste år af sin to år lan­ge kon­trakt med McLa­ren. Men kon­trak­ten me­nes at væ­re skru­et så­dan sam­men, at det sid­ste år om­fat­ter en så­kaldt op­tion, hvor McLa­ren ene og ale­ne af­gør, om han fort­sæt­ter. Fer­nan­do Alonso har der­i­mod en tre år lang kon­trakt med det en­gel­ske team.

.

Ke­vin Magnus­sen kan over­ra­sken­de væ­re på vej til­ba­ge til McLa­ren­tea­met. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.