OL­SENS STREG I SAN­DET ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TOVTRÆKNING Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk Mor­ten Ol­sen Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

I de se­ne­ste da­ge har den dan­ske land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen og de dan­ske Su­per­liga- klub­ber væ­ret på kol­li­sions­kurs. Superligaens sid­ste run­de spil­les søn­dag, mens der man­dag er land­skamp mod Mon­te­ne­gro i Vi­borg. Der­for kræ­ve­de Ol­sen, at syv Su­per­liga- spil­le­re trå­d­te til lands­hold­strup­pen i ste­det for at spil­le den sid­ste kamp i Su­per­liga­en. Det øn­ske­de klub­ber­ne ik­ke at væ­re med til, og så røg Ol­sen og klub­ber­ne på kol­li­sions­kurs.

Nu har Ol­sen ac­cep­te­ret vil­kå­re­ne før ven­skabs­kam­pen mod Mon­te­ne­gro.

» Vi kan ik­ke ha­ve det sam­me fo­kus, som vi hav­de reg­net med, for­di der er sket det, der er sket. Det er en vig­tig de­tal­je at næv­ne. Men jeg har få­et ty­de­lig­hed med, hvad jeg har med at gø­re. Og det er så det, vi for­hol­der os til. Vi er kom­met i en si­tu­a­tion, hvor vi må kig­ge på det po­si­ti­ve i en lidt ne­ga­tiv si­tu­a­tion. Nu har vi truk­ket en streg i san­det og sagt, at det er dem, vi har at spil­le med og har med til Mon­te­ne­gro- kam­pen, « si­ger han.

Skal må­ske ud­ta­ges tre nye

Da Su­per­liga- spil­ler­ne ik­ke var til rå­dig­hed, måt­te Ol­sen i ste­det ud­ta­ge nog­le af U21- lands­hol­dets spil­le­re, der snart står over for EM­slut­run­den i Tjek­ki­et. Land­stræ­ne­ren fin­der dog po­si­ti­ve aspek­ter ved si­tu­a­tio­nen.

» Det er in­di­vi­du­elt godt for beg­ge hold, for­di de bli­ver te­stet mod en god mod­stan­der. I for­sva­ret har vi bort­set fra Da­ni­el Ag­ger al­le mand sam­let. På midt­ba­nen får vi Chri­sti­an Erik­sen ind i dag. Så vi ha­ve en del spil­le­re, men vi skal og­så pas­se på med, at vi ef­ter en lang tur­ne­ring ik­ke be­la­ster dem alt for me­get. Der­for vil­le det har væ­ret rart at ha­ve haft al­le til rå­dig­hed, men nu har vi U21- spil­ler­ne, vi kan bru­ge, « si­ger land­stræ­ne­ren.

Ef­ter kam­pen man­dag mod Mon­te­ne­gro får Ol­sen rå­dig­hed over de Su­per­liga- spil­le­re, han har ud­ta­get frem mod den vig­ti­ge EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp mod Ser­bi­en næ­ste lør­dag. Det dre­jer sig om Pio­ne Si­sto, Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen og Jakob Poul­sen fra FC Midtjyl­land. Step­han Andersen, Thomas Dela­ney og Ni­co­lai Jør­gen­sen fra FC Kø­ben­havn, mens Brønd­bys Da­ni­el Ag­ger og­så er ud­ta­get.

» Hvis der ik­ke kom­mer ska­der i Su­per­liga- kam­pe­ne i we­e­ken­den, ved vi, hvem vi har med at gø­re. Der er nog­le spørgs­måls­tegn ved spil­le­re som Martin Brait­hwai­te og Ni­co­lai Jør­gen­sen, om de når at bli­ve klar. Højst sand­syn­ligt ik­ke. Så vi ved, at vi skal er­stat­te dem med to an­dre spil­le­re. Vi har kun 22 ud­ta­get li­ge nu, og vi skal må­ske ud­ta­ge tre nye, « ly­der det fra Ol­sen om trup­sam­men­sæt­nin­gen.

Boi­le­sen på jagt

En lidt an­den si­tu­a­tion står lands­holdskol­le­ga Ni­co­lai Boi­le­sen i. Han har af­vist en kon­trakt­for­læn­gel­se med Ajax, der til­bød ham 7,5 mio. kr. om året. Nu vil han prø­ve no­get nyt. » Man kan al­drig si­ge al­drig i fod­bold, men ja, det er pla­nen, at jeg skal prø­ve no­get nyt til som­mer. Vi har haft nog­le mø­der med Ajax, og det er det, der er kom­met ud af det, « si­ger han og ud­dy­ber:

» Jeg har tid­li­ge­re sagt, at Spa­ni­en er et in­ter­es­sant land i sig selv og­så fod­bold­mæs­sigt. Men jeg har og­så sagt, at det hand­ler om klub­ben og ik­ke, om det hed­der Pre­mi­er Le­ague el­ler Pri­me­ra Di­vi­sion. Jeg skal fø­le mig godt til­pas med, at de spil­ler den slags fod­bold, jeg kan li­de. Det er selv­føl­ge­lig og­så vig­tigt, at de vi­ser, at de ger­ne vil ha­ve mig. Jeg skal ha­ve en god ma­ve­for­nem­mel­se om, at det skal væ­re den rig­ti­ge klub. Det er det, min agent er i gang med nu. Og jeg har sagt, at jeg fo­ku­se­rer fuldt ud på land­skam­pe­ne nu og ik­ke skal hø­re no­get før ef­ter den me­get vig­ti­ge kamp mod Ser­bi­en, « si­ger Ni­co­lai Boi­le­sen.

Mor­ten Ol­sen fik ik­ke Su­per­liga- spil­ler­ne til rå­dig­hed som øn­sket, ef­ter hans krav gjor­de ham upo­pu­lær i klub­ber­ne. Nu for­sø­ger han at ta­ge de po­si­ti­ve bril­ler på Vi er kom­met i en si­tu­a­tion, hvor vi må kig­ge på det po­si­ti­ve i en lidt ne­ga­tiv si­tu­a­tion

Mor­ten Ol­sen har - på prag­ma­tisk vis - be­slut­tet at se det po­si­ti­ve i den kon­flikt, han har haft med Su­per­liga­klub­ber­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.