Til­ba­ge til frem­ti­den 2

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PÅ PLADS Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

joko@ spor­ten. dk

Ef­ter læn­ge­re tids spe­ku­la­tion om 19- åri­ge Pi­er­reE­mi­le Højb­jergs frem­tid kom der i for­gårs en løs­ning. Højb­jerg har i den­ne sæ­son væ­ret ud­le­jet fra Bay­ern Mün­chen til Augs­burg og har si­den hen væ­ret sat i for­bin­del­se med fle­re Bun­des­liga- klub­ber.

Men ons­dag stop­pe­de spe­ku­la­tio­ner­ne. Bay­ern be­hol­der Højb­jerg, og det glæ­der den un­ge lands­hold­spil­ler.

» Jeg har vidst det re­la­tivt læn­ge, at der ik­ke var så me­get at raf­le om. Hvis det blev det ene, blev det det ene. Blev det det an­det, blev det det an­det. I sid­ste en­de var jeg me­get, me­get over­be­vist om, at jeg vil­le Bay­ern Mün­chen, og Bay­ern Mün­chen vil­le mig. Det faldt me­get na­tur­ligt, der er selv­føl­ge­lig al­tid nog­le få ting, der skal fal­de på plads, men det har væ­ret for­nuf­tigt, og vi fik en god løs­ning på det, « si­ger Højb­jerg, der glæ­der sig over de er­fa­rin­ger, han har få­et i Augs­burg.

» Jeg har væ­ret ude at læ­re en mas­se, og jeg har væ­ret ude at svøm­me i det dy­be vand, hvor jeg sy­nes, jeg har kla­ret det fint. Nu star­ter der en ny tørn. Nu skal jeg læg­ge på og læ­re igen, og der kom­mer en ny sæ­son. Jeg bli­ver 20 år om en må­ned, så jeg har sta­dig lidt at læ­re. Lad os se, hvad det brin­ger, « ly­der det fra Bay­ern­spil­le­ren, der har kon­trakt frem til 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.