LANG VEJ FOR NYE VM- VÆR­TER

Fin­der FBI be­vi­ser for, at VM- vært­ska­ber­ne i Rusland og Qa­tar er til­delt på bag­grund af be­stik­kel­se, er det en mu­lig­hed at flyt­te VM til an­dre lan­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KLAR I KULIS­SEN Flem­m­ing Brandt flb@ spor­ten. dk

Var der rent mel i po­sen, da Rusland og Qa­tar sik­re­de sig rol­len som VM- vær­ter i 2018 og 2022? El­ler var der ta­le om pen­ge i bru­ne ku­ver­ter og ulov­li­ge ga­ver, da stem­mer­ne blev for­delt? Det un­der­sø­ger det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI, i øje­blik­ket.

Der­med er der sat gang i spe­ku­la­tio­ner­ne om, at de to lan­de ri­si­ke­rer at mi­ste de­res vært­ska­ber.

Men selv­om FBIs af­slø­rin­ger af rå­d­den­skab og kor­rup­tion i fod­bol­dens mæg­tig­ste pam­per­klas­se stjæ­ler over­skrif­ter­ne i dis­se da­ge, er der lang vej til nye VM- vær­ter.

I 2010 blev Qa­tar ud­nævnt til VM- vært i 2022. Spørgs­må­let er, om olie­sta­ten kan mi­ste vært­ska­bet, hvis det kan be­vi­ses, at man har be­stuk­ket sig til stem­me­f­ler­tal­let. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.