’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvis de fin­der ud af, at der er fo­re­gå­et no­get kri­mi­nelt i for­bin­del­se med til­de­lin­gen af de to vært­ska­ber, kan det åb­ne for, at man vil flyt­te dem Al­lan Han­sen, Dan­marks med­lem af UE­FAs ek­se­ku­tiv- ko­mité

Det for­kla­rer det dan­ske med­lem af UE­FAs ek­se­ku­tiv- ko­mité og tid­li­ge­re DBU- for­mand, Al­lan Han­sen.

» Det er fuld­stæn­dig af­hæn­gigt af, hvad de schweizi­ske myn­dig­he­der når frem til i de­res un­der­sø­gel­se. De sam­ar­bej­der med FBI, og hvis de fin­der ud af, at der er fo­re­gå­et no­get kri­mi­nelt – det kan væ­re be­stik­kel­se el­ler kor­rup­tion – i for­bin­del­se med til­de­lin­gen af de to vært­ska­ber, kan det åb­ne for, at man vil flyt­te dem, « si­ger Al­lan Han­sen.

» Men spørgs­må­let er, hvor hur­tigt schweizer­ne kan nå frem til en kon­klu­sion. Det kan sag­tens væ­re, at det først bli­ver om et år, og det vil med­fø­re enor­me ud­for­drin­ger i for­hold til de af­ta­ler og kon­trak­ter, der er ind­gå­et, hvis man vil flyt­te VM al­le­re­de i 2018. Omvendt kan det væ­re svært at ar­gu­men­te­re for, at man skal flyt­te det ene VM, hvis man ik­ke flyt­ter det an­det, hvis man fast­slår, at der er fo­re­gå­et ulov- lig­he­der de­ne. «

Hvis schweizer­ne kon­klu­de­rer, at VM- vært­ska­ber­ne er ble­vet til­delt på bag­grund af kor­rup­tion og be­stik­kel­se, for­ven­ter Al­lan Han­sen, det bli­ver op til FI­FA- kon­gres­sen at be­slut­te, om man skal fin­de nye vær­ter.

» I før­ste om­gang vil­le det vel væ­re op til ek­se­ku­tiv- ko­mitéen, men i ly­set af de se­ne­ste da­ges op­lys­nin­ger en­der det for­ment­lig med en

i for­bin­del­se med bud- af­stem­ning blandt de 209 med­lem­mer ved FI­FA- kon­gres­sen, « for­ud­ser Al­lan Han­sen.

Står på spring

Eng­land har meldt sig klar på ba­nen til at af­lø­se Qa­tar, hvis ara­ber­ne mi­ster vært­ska­bet.

» Vi hol­der øje med un­der­sø­gel­sen af Qa­ta­rs VM- vært­skab. Hvis be­slut­nin­gen bli­ver, at de mi­ster vært­ska­bet, er det us­and­syn­ligt, at det bli­ver et eu­ro­pæ­isk land, som skal hol­de VM i 2022, hvis Rusland har VM i 2018. Men hvis FI­FA kom­mer og spør­ger os, har vi fa­ci­li­te­ter­ne her i lan­det, og vi af­gav et me­get im­po­ne­ren­de bud uden suc­ces på VM i 2018, « sag­de kul­tur­mi­ni­ster Jo­hn Whit­ting­da­le.

Hans ud­ta­lel­ser ud­lø­ste en del de­bat i Eng­land. Dy­re ga­ver, blandt an­det i form af hånd­ta­sker til me­re end 2.000 kro­ner til FI­FA ek­se­ku­tiv­ko­mité- med­lem­mer­nes ko­ner, i for­bin­del­se med det en­gel­ske VM- bud er sta­dig år­sag til selvransa­gel­se.

I Rusland fast­slår sport­s­mi­ni­ster Vi­ta­ly Luko, at man vil le­ve op til si­ne for­plig­tel­ser og af­hol­de VM 2018.

» Jeg kan ik­ke se pro­ble­met, alt går ef­ter pla­nen. Vi har in­gen pla­ner om at af­ly­se no­get. Der er in­gen, der tæn­ker på at af­ly­se no­get. Hvem over­ve­jer en af­lys­ning? Alt går ef­ter pla­nen, Rusland for­be­re­der sig sy­ste­ma­tisk til VM, « fast­slår han i et in­ter­view med The Gu­ar­di­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.