FI­FA- bød­del med pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BAG OM SKAN­DA­LEN Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

» Vi kan læg­ge dig i hånd­jern nu – el­ler du kan sam­ar­bej­de med os. «

Chuck Bla­zer kø­rer rundt på sin in­va­li­descoo­ter på vej til en restau­rant på Man­hat­tan i New York, da fl ere agen­ter fra FBI og IRS ( det ame­ri­kan­ske skat­te­væ­sen, red.) stop­per ham og over­brin­ger ham ul­ti­ma­tum­met. Bla­zer tæn­ker ik­ke læn­ge over sit svar.

Ka­len­de­ren vi­ser novem­ber 2011, og Chuck Bla­zer ind­vil­li­ger med det sam­me i at sam­ar­bej­de med de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der. Han si­ger ’ ja’ til at del­ta­ge i at op­trev­le det sto­re net af be­stik­kel­se og kor­rup­tion i det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, FI­FA.

Godt tre et halvt år se­ne­re, ons­dag i sid­ste uge, bli­ver ni FI­FA- med­lem­mer og fem for­ret­nings­folk ar­re­ste­ret, an­kla­get for be­stik­kel­se og om­fat­ten­de kor­rup­tion, af FBI, der i sam­ar­bej­de med schweizisk po­li­ti stormer et luksus­ho­tel i Zürich. Og der er an­gi­ve­ligt fl ere an­hol­del­ser på vej.

Kron­vid­ne

Der er næp­pe tvivl om, at Chuck Bla­zers vid­neud­sagn har væ­ret en af­gø­ren­de del af det pus­le­spil, som FBI si­den har lagt for at kom­me til bunds i ulov­lig­he­der­ne i FI­FA. Se­ne­st valg­te den man­ge­åri­ge præ­si­dent, Sepp Blat­ter, at an­non­ce­re sin ab­di­ce­ring fra tro­nen på grund af de my­ri­a­den af sand­he­der, der myl­drer frem.

Bla­zer vend­te si­ne eg­ne ryg­gen – og le­ve­re­de det tun­ge skyts til FBI. I rol­len som muld­varp si­ges det, at Bla­zer blandt an­det har brugt en elek­tro­nisk nøg­le­brik med en ind­byg­get mi­kro­fon til at op­ta­ge el­lers fuldt for­tro­li­ge sam­ta­ler med fl ere FIFA­med­lem­mer.

Bla­zer, der tid­li­ge­re har væ­ret med­lem af FI­FAs ek­se­ku­tiv­ko­mité og ge­ne­ral­se­kre­tær i CONCACAF, fod­bold­for­bun­det for Nord- og Mel­le­ma­me­ri­ka samt Ca­ri­bi­en, har end­da selv ta­get del i kor­rup­tio­nen og bestik­kel­sen over fl ere år. Der­for var han på ra­da­ren hos de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der. Men in­den på­gri­bel­sen den eft er­år­s­aft en i 2011 nå­e­de han at le­ve et liv i sus og dus.

Frå­ds på højt ni­veau

I luk­suri­ø­se Trump Tower på Man­hat­ten har den kraft ige mand med det hvi­de skæg haft en pent­hou­se til si­ne kat­te til den net­te sum af en må­ned­lig hus­le­je af 6.000 dol­lar – el­ler 40.000 kro­ner med da­gens kurs. Blot for at næv­ne det mest op­sigtsvæk­ken­de frå­se­ri. Li­ge ved si­den af i Trump Tower be­bo­e­de han selv i en pent­hou­se, og på en per­son­lig blog på in­ter­net­tet har in­ter­es­se­re­de ik­ke haft pro­ble­mer med at føl­ge med i, hvor­dan han ik­ke kun har for­kælet si­ne kat­te. Gen­nem åre­ne har han spist på for­nem­me re­stau­ran­ter i he­le ver­den og ført sig frem med ver­dens­le­de­re som Nel­son Man­dela og Vla­di­mir Pu­tin.

Til­stå­el­se for luk­ke­de dø­re

Men Bla­zers ek­stra­va­gan­te livsstil har væ­ret fi nan­si­e­ret af ulov­li­ge mid­ler, og han tje­ner som et fi nt ek­sem­pel på de kor­rup­te med­lem­mer, der over åre­ne har pry­det sig med lån­te fj er. For luk­ke­de dø­re er­kend­te ho­ved­per­so­nen selv sin skyld for­an dom­me­ren Ray­mond J. Dea­rie i Brook­lyn, New York, i en til­stå­el­ses­sag i 2013.

» Be­gyn­den­de

i 2004 og frem til 2011 tog jeg og an­dre med­lem­mer af FI­FAs ek­se­ku­tiv- ko­mité imod be­stik­kel­se i for­bin­del­se med val­get af Syd­afri­ka som VM- vært ( Syd­afri­ka afh oldt VM i 2010, red.), « sag­de han iføl­ge et til­stå­el­ses­do­ku­ment frem­lagt af det ame­ri­kan­ske justits­mi­ni­ste­ri­um.

Der­u­d­over har han og­så er­kendt at ha­ve mod­ta­get be­stik­kel­se i for­bin­del­se med VM i Frank­rig i 1998, hvor ma­rok­ka­ner­ne, der var Frank­rigs kon­kur­rent til vært­ska­bet, gav ham pen­ge for at stem­me på dem.

I åre­ne 1992 til 2011 tjen­te han an­gi­ve­ligt næ­sten 150 mil­li­o­ner kro­ner.

For­tæl­lin­gen byg­ger på in­for­ma­tio­ner fra The Gu­ar­di­an, New York Ti­mes og Los

An­ge­les Ti­mes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.