’ Jeg vil vi­de­re’

Trods suc­ces og op­ryk­ning til Su­per­liga­en for­la­der Auri Sk­ar­ba­li­us træ­ner­po­sten i Vi­borg FF eft er den­ne sæ­son – uden at vil­le gå i de­tal­jer om år­sa­gen til skils­mis­sen

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - FAR­VEL OG TAK Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Auri Sk­ar­ba­li­us

Det vak­te op­sigt i dan­ske fod­bold­kred­se. 13. maj sik­re­de Auri Sk­ar­ba­li­us som træ­ner Vi­borg FF op­ryk­ning til Su­per­liga­en med en 1- 0- sejr over Roskil­de, men med­del­te sam­me aft en, at han på grund af mang­len­de op­bak­ning og di­a­log ik­ke øn­ske­de at for­læn­ge sin kon­trakt.

» Hold­nin­gen står jeg ved, « si­ger Auri Sk­ar­ba­li­us, før han i mor­gen mod Lyng­by sen­der si­ne trop­per i kamp for sid­ste gang i den­ne sæ­son.

Den 42- åri­ge li­tau­er, der i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re blandt an­det spil­le­de i Brønd­by og Her­føl­ge, har dog ik­ke lyst til at ud­dy­be, hvor­vidt det er Vi­borg FF’s le­del­se el­ler spil­le­re, som kri­tik­ken er ret­tet imod.

» Eft er jeg sag­de min me­ning, hav­de jeg et mø­de med klub­bens le­del­se. Di­a­lo­gen var po­si­tiv, men det stod klart for os al­le, at sam­ar­bej­det skul­le slut­te her. Kort sagt: Vi så hin­an­den dybt i øj­ne­ne og blev eni­ge om, at kig­ge fremad, « si­ger Auri Sk­ar­ba­li­us.

Øn­sker klub­ben det bed­ste

Han har imid­ler­tid ik­ke lyst til at kom­men­te­re på, hvor­dan han tror, at Vi­borg FF vil kla­re sig i Su­per­liga­en.

» Jeg me­ner, at det vil væ­re ukor­rekt af mig at ud­ta­le mig om, hvor­dan min afl øser skal lø­se de op­ga­ver, der ven­ter ham. Men na­tur­lig­vis øn­sker jeg alt det bed­ste for klub­ben frem­over, « slår Auri Sk­ar­ba­li­us fast.

Hvad an­går hans frem­tid som fod­bold­træ­ner, er alt i spil.

» Jeg vil vi­de­re til et an­det træ­nerjob. Men selv­om der har væ­ret hen­ven­del­ser fra klub­ber, der sø­ger ny træ­ner, er in­tet af­gjort, « si­ger Sk­ar­ba­li­us, der ik­ke nød­ven­dig­vis fort­sæt­ter i en dansk klub.

» Alt er i spil. Får jeg et til­bud om et træ­nerjob et sted i det sto­re ud­land, vil jeg over­ve­je, om det er det rig­ti­ge for mig, « si­ger Auri Sk­ar­ba­li­us. chef, Ole Nielsen, og til­fø­jer:

» Vi men­te, at det vil­le væ­re uhen­sigts­mæs­sigt at spil­le før­ste Su­per­liga- hal­vår med ham som træ­ner og der­eft er skift e i vin­ter­pau­sen. Der­for fo­re­træk­ker vi at ha­ve en ny træ­ner på plads nu. «

Sta­dig in­gen afl øser

Imid­ler­tid har man end­nu ik­ke fun­det en afl øser for Auri Sk­ar­ba­li­us.

» Der kom­mer dog ik­ke til at gå lang tid, før vi kan præ­sen­te­re et navn, « si­ger Ole Nielsen, der ik­ke øn­sker at af­slø­re, om den­ne per­son er den tid­li­ge­re Hor­sens- træ­ner Jo­hn­ny Møl­by.

Den tid­li­ge­re AGF- spil­ler, Pe­ter Graulund, har som eks­pert­kom­me­ta­tor på TV3 med di­rek­te trans­mis­sio­ner af kam­pe­ne i 1. di­vi­sion fulgt Vi­borg FF tæt.

» Jeg tror egent­lig, at det er et ud­mær­ket tids­punkt, at de skift er træ­ner. Sk­ar­ba­li­us er lyk­ke­des med sin mis­sion. Men som klub skal man in­di­mel­lem og­så spør­ge sig selv, om ti­den er in­de til et træ­ner­skift e. Vi­borgs op­ryk­ning blev sik­ret ik­ke mindst tak­ket væ­re et stærkt de­fen­sivt fun­da­ment. Men skal man ha­ve fl ere til­sku­e­re på sta­dion, skal der spil­les me­re off en­sivt. Fod­bold­spil­let er en del af un­der­hold­nings­bran­chen, « si­ger Pe­ter Graulund, der ik­ke tror på, at kon­fl ik­ten mel­lem Auri Sk­ar­ba­li­us og klub­ben har væ­ret spe­ci­el stor.

» Auris ud­mel­ding om sam­ar­bejds­pro­ble­mer lød i mi­ne ører hår­de­re, end den er ment, « si­ger Pe­ter Graulund.

FRE­DAG 5. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.