Vi­borg- chef: Ind­køb på vej

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Vi­borg FF kom ud af sid­ste års regn­skab med et plus på fi re mio. kro­ner, og selv­om klub­ben i in­de­væ­ren­de sæ­son har spil­let i 1. di­vi­sion, ven­tes det, at man ved næ­ste regn­skabs- off ent­lig­gø­rel­se igen præ­sen­te­rer et over­skud – den­ne gang på mel­lem en halv og to mio. kro­ner. » Det be­ty­der, at vi i som­me­rens trans­fer­vin­due har pen­ge til at ind­kø­be fi re- fem spil­le­re fra den go­de hyl­de, « si­ger sport­s­chef Ole Nielsen.

Han for­tæl­ler, at han læn­ge har son­de­ret mar­ke­det af mu­li­ge spil­le­rem­ner.

» Jeg har kig­get på spil­le­re i al­le kæ­der. Men selv­føl­ge­lig skal vo­res nye ch­eft ræ­ner med ind over be­slut­nin­gen. Så når han in­den­for over­sku­e­lig frem­tid er på plads, går vi i gang med at for­hand­le med spil­ler­ne, « si­ger Ole Nielsen.

Han af­slø­rer, at Vi­borg FF har mål­sæt­nin­gen for næ­ste sæ­son på plads:

» Vi skal i top- 10 og der­med sik­re fort­sat Su­per­liga- ek­si­stens. « t- id

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.