’’

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Di­a­lo­gen var po­si­tiv, men det stod klart for os al­le, at sam­ar­bej­det skul­le slut­te her

Han er ud­mær­ket til­freds med det ar­bej­de, han har le­ve­ret i Vi­borg FF.

» Mål­sæt­nin­gen om op­ryk­ning blev op­fyldt, for­di spil­ler­nes kon­di­tion var i or­den, og for­di ik­ke mindst vo­res de­fen­siv var vel­fun­ge­ren­de, « si­ger Auri Sk­ar­ba­li­us.

I Vi­borg FF’s le­del­se af­vi­ser man, at der har væ­ret sam­ar­bejds­pro­ble­mer med suc­ce­stræ­ne­ren.

» Jeg sy­nes, at det har fun­ge­ret fi nt mel­lem ham og os. Men da han plud­se­lig med­del­te, at han ik­ke øn­ske­de at for­læn­ge sin aft ale med os eft er kon­trak­t­ud­løb ( 31/ 12 i år, red.), måt­te vi hand­le, « si­ger klub­bens sports-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.