AGF på træ­nerj­agt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvem skal afl øse Flem­m­ing Povls­en i AGF’s træ­ner­stab?

Det er et af man­ge spørgs­mål, som den år­hu­si­an­ske fod­bold­klubs sven­ske sport­s­chef, Jens An­der­s­son, skal ha­ve be­sva­ret i lø­bet af som­me­ren.

» Vi er gla­de for, at ’ mis­sion op­ryk­ning’ lyk­ke­des, « si­ger Jens An­der­s­son og til­fø­jer:

» Må­let er nu, at vi etab­le­rer os i Su­per­liga­en. Og det skal blandt an­det ske ved, at vi får sup­ple­ret vo­res træ­ner­team og spil­le­trup. «

Jens An­der­s­son for­ven­ter, at AGF i lø­bet af som­me­ren hen­ter mel­lem seks og ot­te spil­le­re.

» Vi ta­ger jo af­sked med syv spil­le­re. Så der skal hen­tes no­gen­lun­de li­ge man­ge ind, « si­ger han.

Og selv­om AGF i sid­ste regn­skabsår hav­de et un­der­skud på knap 19 mio. kro­ner, me­ner han, at der er pen­ge til at hen­te dyg­ti­ge spil­le­re til klub­ben.

» Jeg har få­et et be­løb at hand­le ind for. Stør­rel­sen øn­sker jeg ik­ke at kom­men­te­re. Men der er nok til, at vi får en trup, der kan be­gå sig i Su­per­liga­en, « si­ger Jens An­der­s­son, som i fj or an­kom til AGF eft er et op­hold i den kro­a­ti­ske klub Ha­j­duk Split.

» Jeg er me­get til­freds med at væ­re i AGF. Fod­bol­din­ter­es­sen i by­en er enorm, og jeg er fal­det godt til, « si­ger Jens An­der­s­son. t- id

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.