Årets dom­mer blev for­bi­gå­et ’’

DBU har ud­pe­get de før­ste pro­fes­sio­nel­le dom­me­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY ORD­NING Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ spor­ten. dk Kim Hal­berg, DBUs eli­te­chef

Al­le dom­me­re i Su­per­liga­en er dyg­ti­ge og velkva­li­fi­ce­re­de

Jakob Kehlet og Mads- Kri­stof­fer Kri­stof­fer­sen er nav­ne­ne på Dan­marks to før­ste pro­fes­sio­nel­le fod­bold­dom­me­re.

Det med­del­te DBU tors­dag ef­ter­mid­dag, og der­med er af­ta­len mel­lem Di­vi­sions­for­e­nin­gen, DBU og Dansk Dom­mer­for­e­ning, der blev ind­gå­et tid­li­ge­re på året, en re­a­li­tet.

De tre par­ter for­ven­ter, at af­ta­len bå­de vil med­vir­ke til at løf­te de to dom­me­res in­di­vi­du­el­le ni­veau, li­ge som det skal med­vir­ke til, at dom­mer­stan­dar­den som hel­hed får et løft, for­di de 15- 20 ti­mer, dom­mer­ne får løn for, blandt an­det skal bru­ges på eva­lu­e­ring og ud­dan­nel­se af kol­le­ger­ne.

Mest be­mær­kel­ses­vær­digt er det må­ske, at Dan­marks hø­jest ran­ge­ren­de dom­mer og den dob­bel­te vin­der af tit­len som Årets Dom­mer, Kenn Han­sen, er ble­vet for­bi­gå­et i val­get, men det er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ik­ke us­and­syn­ligt, at DBU be­vidst har valgt to dom­me­re, der hur­ti­ge­re og me­re må­l­bart kan gø­re frem­skridt end Kenn Han­sen, der al­le­re­de ran­ge­rer højt i bå­de fy­si­ske test og in­ter­na­tio­nalt.

» Al­le dom­me­re i Su­per­liga­en er dyg­ti­ge og velkva­li­fi­ce­re­de. Den nye ord­ning skal bå­de gi­ve de to dom­me­re et in­di­vi­du­elt løft og gi­ve al­le dom­mer­ne et kol­lek­tivt løft. Vi har der­for valgt to dom­me­re, der på for­skel­lig vis kan løf­te på beg­ge de­le. Det bli­ver en ge­vinst for dom­mer­stan­den sam­let set og skal bå­de gi­ve bed­re dom­me­re i Su­per­liga­en og gø­re det mu­ligt at få fle­re dom­me­re op i den in­ter­na­tio­na­le topklas­se, « si­ger DBUs eli­te­chef Kim Hal­berg.

34- åri­ge Jakob Kehlet og MadsKri­stof­fer Kri­stof­fer­sen på 32 år får nog­le kon­kre­te fy­si­ske og te­o­re­ti­ske test­krav, som de skal le­ve op til, og de bli­ver be­løn­net med 250.000 kro­ner år­ligt for til gen­gæld at trap­pe ned på de­res ci­vi­le er­hverv og de­di­ke­re end­nu me­re tid til ud­vik­lin­gen af sig selv og de øv­ri­ge eli­tedom­me­re.

I ud­væl­gel­ses­pro­ces­sen har DBUs Eli­tedom­mer­grup­pe kun­net kom­me med in­put, men det er DBUs eli­te­chef Kim Hal­berg og DBUs HR­chef, An­net­te Andersen, der har truf­fet de en­de­li­ge valg.

Mads- Kri­stof­fer Kri­stof­fer­sen ( tv.) og Jakob Kehlet er Dan­marks to før­ste pro­fes­sio­nel­le dom­me­re. DBU hå­ber på, at de in­di­vi­du­elt kan løf­te sig til gavn for kol­lek­ti­vet, så Dan­mark med ti­den får end­nu fle­re dom­me­re i in­ter­na­tio­nal topklas­se. Fo­to: Claus Fi­sker/ Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.